Štampa
Kategorija: Statut
Pogodaka: 1619

         U skladu sa odredbama Zakona o sportu („Sl. glasnik RS“ br. 24/11) i  Odluke Odbora delatnosti ishrane iz Prirode „SREMUŠ“ o odvajanju od PSD „Kopaonik“ (član  84. stav 4. Zakona o sportu), na osnivačkoj sednici održanoj dana 06. maja 2012. godine, u Beogradu (Ustanička 64/VI), usvojen je:

S  T  A  T  U  T

UDRUŽENJA „PLANINARSKO – SPORTSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU

IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING““

 

OPŠTE ODREDBE 

Član 1.

Udruženje „PLANINARSKO – SPORTSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING““ (u daljem tekstu: Udruženje „SREMUŠ“) je nevladino, dobrovoljno, samostalno i neprofitno sportsko udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti: planinarstva i sportsko – edukativne orijentacije, na osnovama koncepta ishrane iz prirode „SREMUŠ“.

 

Član 2.

Naziv Udruženja je: PLANINARSKO – SPORTSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING“.

Skraćeni naziv Udruženja je: „SREMUŠ“.

Udruženje „SREMUŠ“ ima sedište u Beogradu, Ustanička broj 64/VI.

Udruženje „SREMUŠ“ svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Član 3.

Udruženje „SREMUŠ“ ima svoj okrugli pečat čijom ivicom, ćirilicom, kružno ispisano: PLANINARSKO – SPORTSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING“, Beograd, U sredini pečata je ugrađen izvorni znak koncepta ishrane iz Prirode „SREMUŠ“, a ispod znaka reč „SRBIOS“.

Udruženje „SREMUŠ“ ima štambilj pravougaonog oblika 60h40 mm sa zaglavljem u kojem je ćiriličnim pismom ispisan pun naziv Društva, sa rubrikom za predmet, delovodni broj i datum.

Zaštitni znak Udruženja je već afirmisani izvorni znak koncepta „SREMUŠ“.

Zastava „SREMUŠ“-a je blago zelene (rezedo) boje, sa znakom koncepta u sredini.

Slava Udruženja „SREMUŠ“ je:  „Sv. Vrači“ (14. novembar).

 

Član 4.

Odlukom Odbora delatnosti „SREMUŠ“ od 25. oktobra 2011. godine, na predlog autora koncepta „SREMUŠ“ i na osnovama Koncepta ishrane iz prirode „SREMUŠ“, delatnost se odvaja od PSD „Kopaonik“ i formira PLANINARSKO – SPORTSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING“.

„SREMUŠ“ je pravni sledbenik, ranije Sekcije, pa Delatnosti Ishrane iz Prirode „SREMUŠ“, inicirane od autora koncepta Radenka Lazića, razvijane i afirmisane u PSD „Kopaonik“ u periodu od kraja 1995. do polovine 2012. godine, kada izmenom Statuta, gubi stečeni status ravnopravne delatnosti i u tom statusu prestaje da postoji u PSD „Kopaonik“.

            „SREMUŠ“ je pravni slebdenik i Komisije za ishranu iz prirode PSS-a (Planinarski Savez Srbije) koja je, takođe, izmenom Statuta PSS prestala da postoji.

Sva autorska, stečena i druga prava, sticana od kraja 1995. do polovine 2012. godine (imovina, sredstva, prava i dr.), po pravu autorstva i sledbeništva, odvajanjem od PSD „Kopaonik“, ostaju u nadležnosti  autora i novoosnovanog Udruženja „SREMUŠ“.

 

Član 5.

Izvorište nove sportsko – takmičarske  discipline „SREMUŠ BIO SKAUTING“ („SRBIOS“) i punog naziva „Planinarsko – sportsko – ekološko Udruženje za ishranu iz Prirode „SREMUŠ  BIO SKAUTING““ je autorizovani „Koncept ishrane iz Prirode „SREMUŠ““, autora Radenka Lazića.

Član 6.

Suštinu koncepta „SREMUŠ“ čine sledeći sadržaji:

Član 7.

„SREMUŠ  BIO SKAUTING“ („SRBIOS“), kao nova sportsko – takmičarska disciplina, je zadato trčanje kroz nepoznati (divlji) prostor, uz primenu znanja iz koncepta „SREMUŠ“, u vidu brzinskog takmičenja i takmičenja u znanju i spretnosti, a sve kroz kategorije, discipline i dr. oblike, koje će Udruženje „SREMUŠ“ postupno razvijati do nivoa ekstremnog sporta.

Član 8.

Radi očuvanja izvornosti koncepta „SREMUŠ“ i „SRBIOS“-a, na odluke i rešenja koje nisu u skladu sa izvornim konceptom „SREMUŠ“, autor koncepta ima pravo veta, uz pismeno obrazloženje svog stava.

Odluka i druga akta iz stava 1 ovog člana, po ulaganju veta, vraćaju se na ponovno razmatranje, uz obavezu organa koji je razmatra da uvaži obrazložene razloge za veto. 

Član 9.

    Udruženje „SREMUŠ“ se ograđuje od bilo kakve aktivnosti iz oblasti Koncepta „SREMUŠ“ i discipline „SRBIOS“, koju organizuje bilo ko, a da to nije u saglasnosti sa ovim Statutom, Zakonom, pravilnicima i drugim aktima koje donesu organi „SREMUŠ“-a.

 

Član 10.

Koncept „SREMUŠ“ i „SRBIOS“ su od opšteg interesa za razvoj mladih, kroz:

Član 11.

Udruženje „SREMUŠ“ je samostalno u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka, ima status pravnog lica,  sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutum i upisuje se u registar sportskih organizacija u skladu sa Zakonom o sportu.

Statut i druga opšta akta Udruženja „SREMUŠ“ moraju biti u saglasnosti sa Zakonom o sportu, ovim Statutom i opštim aktima nadležnih granskih Sportskih Saveza, u suprotnom su nevažeća.

U slučaju nesaglasnosti odredbe Statuta Udruženja „SREMUŠ“ sa Zakonom o sportu i odredbom Statuta i opšteg akta nadležnih granskih Sportskih Saveza, neposredno se primenjuje odredba Zakona o sportu i Statuta i opšteg akta nadležnih granskih Sportskih Saveza.

Član 12.

Udruženje „SREMUŠ“ predstavlja i zastupa predsednik Udruženja, bez ograničenja, u skladu sa zakonom i Statutom udruženja.

Predsednika Udruženja „SREMUŠ“ bira Skupština, većinom glasova članova sa pravom glasa, na vreme od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

U određenim situacijama Predsednik, kao zastupnika,  može da ovlasti i drugo lice iz sastava upravnih organa Udruženja „SREMUŠ“. U aktu kojim ovlašćuje drugo lice za zastupanje, Predsednik mu definiše obaveze, ovlašćenja i druga pitanja u vezi sa tim.

U slučaju duže sprečenosti Predsednika, dužnost Predsednika vrši lice koje ovlasti Predsednik Udruženja „SREMUŠ“.

U slučaju trajne sprečenosti Predsednika, dužnost Predsednika, do prve Skupštine, vrši Potpredsednik ili lice koje za to ovlasti Upravni odbor.

Član 13.

Udruženje „SREMUŠ“ može postati član planinarskih, orijentiringi drugih sportskih ogranizacija u Srbiji, kao i međunarodnih sportskih organizacija i asocijacija, kada je to od značaja za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja „SREMUŠ“.

Pitanja aktivnosti, saradnje i dr. koja proističu iz koncepta „SREMUŠ“, moraju biti regulisana sporazumom i dr. aktima, uz obavezno poštovanje izvornosti koncepta „SREMUŠ“.

Član 14.

Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija lica članova u nadležnosti Udruženja „SREMUŠ“, s obzirom na neko lično svojstvo, status, opredeljenje ili uverenje, u skladu sa zakonom.

Odredbe opštih akata Udruženja „SREMUŠ“ kojima se na bilo koji način utvrđuje ili stvara diskriminacija lica u njihovoj nadležnosti – ne primenjuje se, a pojedinačna akta kojima se vrši diskriminacija – ništavna su.

U Udruženju „SREMUŠ“ nije dopušteno kršenje sloboda i prava čoveka i građanina.

Termini kojima su u ovom Statutu označeni položaji, profesije, odnosno zanimanja, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Član 15.

Udruženje „SREMUŠ“ može osnovati, učestvovati u osnivanju ili kupiti preduzeće, agencije, sportske klubove, kampove i druge pravne subjekte, koji mogu doprineti realizaciji sadržaja koncepta „SREMUŠ“-a i „SRBIOS“-a.

Član 16.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom i drugim opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o sportu i udruženjima.

 

 

CILJEVI, SADRŽAJ I ZADACI UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 17.

Ciljevi Udruženja „SREMUŠ“ su: uvođenje i razvijanje nove sportske discipline „SRBIOS“ i sistema „SRBIOS“ takmičenja; rekreativno planinarenje, uz edukaciju članova (posebno dece i omladine) po pitanjima iz sportske orijentacije, koncepta ishrane iz prirode „SREMUŠ“ i zaštite životne sredine, kao i promovisanje zdravijeg načina života i ishrane, kroz aktivne edukativne boravke u prirodi i praktičnu primenu samoniklih jestivih darova iz prirode u svakodnevnoj ishrani.

Član 18.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje „SREMUŠ“ naročito:

 1. Organizuje i učestvuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, takmičenja u disciplini „SRBIOS“ („sremuš bio skauting“), zasnovanog na konceptu ishrane iz prirode „SREMUŠ“;
 2. Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, rekreativno – edukativne boravke u prirodi, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge vrste aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine i po konceptu „SREMUŠ“;
 3. Školuje „SREMUŠ“ kadrove i organizuje ih za rad na organizaciji takmičenja i edukaciji dece i omladine u oblasti „SREMUŠ“ koncepta;
 4. Predstavlja, zastupa i sarađuje sa univerzitetima, školama, savezima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama koji se bave sportom, zdravijim načinom života, zaštitom životne sredine i samoniklim jestivim darovima iz prirode.
 5. Osnivanje planinarsko – sportskih klubova, saveza, u „SREMUŠ BIO SKAUTING“-u (“SRBIOS“), zasnovanom isključivo na konceptu ishrane iz prirode „SREMUŠ“.
 6. Donošenje jedinstvenih Pravilnika i standarda o stručnom radu;
 7. Podizanje opšte svesti, kulture i morala poštovaoca životne sredine;
 8. Organizovanje, regulisanje, podsticanje, pomaganje i na drugi način uticaj na uzgoj samoniklih – divljih jestivih vrsta, naročito biljnih, na prirodan način i u prirodnom ambijentu;
 9. Podizanje opšte svesti o zdravlju kao posledici ishrane i fizički aktivnog boravka u prirodnom ambijentu i takmičenja po sadržajima „SRBIOS“-a.
 10. Organizacija promovisanja proizvodnje, distribucije i upotrebe samoniklih jestivih darova iz prirode.

Član 19.

Udruženje „SREMUŠ“ realizuje i ostvaruje sledeće sadržaje i zadatke:

 

Član 20.

Sportske discipline i druge aktivnosti „SREMUŠ“-a:

-          Takmičenje u kategorijama „SREMUŠ BIO SKAUTING“-a.

-          Rekreativno planinarenje, kroz pešačenje u prirodi.

-          Dijagnostika staništa  i obuka po „SREMUŠ“ konceptu.

-          Opšta planinarska orijentacija, orijentiring.

-          Planinarsko, „SRBIOS“ i drugo trčanje u prirodi.

-          Brdski (planinski) biciklizam.

-          Alpinizam.

-          Slobodno penjanje.

-          Visokogorstvo.

-          Kanjoning.

-          Turno skijanje.

-          Sportsko penjanje na prirodnoj steni.

-          Sportsko penjanje na veštačkoj steni.

-          Ekspedicionizam.

 

Navedene discipline se definišu Pravilnikom o sportskim disciplinama Planinarskog saveza Srbije. „SRBIOS“, koji nije definisan navedenim Pravilnikom razvijati do nivoa uvođenja u Pravilnik, po predlogu Udruženja „SREMUŠ“.

 

Član 21.

Udruženje „SREMUŠ“ organizuje takmičenja u kategorijama „SREMUŠ BIO SKAUTING“, prati i vrednuje ekipne i pojedinačne rezultate.

 Udruženje „SREMUŠ“ kategoriše organizacije – klubove i pojedince na osnovu sportskih rezultata i doprinosa razvoju „SREMUŠ BIO SKAUTING“-a, u skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji, koga donosi Upravni odbor.

 

ČLANSTVO U UDRUŽENJU „SREMUŠ“

 

Član 22.

Članstvo u „SREMUŠ“-u se zasniva na dobrovoljnosti, uz prihvatanje programskih ciljeva, zadataka i sadržaja Statuta, kao i pravilnika, kriterijuma, odluka i drugih posebnih akata i uslova koje, u skladu sa zakonom, donese Skupština i Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“.

Član se postaje potpisivanjem pristupnice, koja je ujedno i prijava Upravnom odboru za učlanjenje i uplatom godišnje članarine.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina prijavu za učlanjenje podnosi njegov zakonski zastupnik.

 

Član 23.

    Odluku o prijemu u članstvo, u skaldu sa ovim Stutom i drugim posebnim aktima Udruženja „SREMUŠ“, donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član 24.

 Članstvo u Udruženju „SREMUŠ“ prestaje:

-         neplaćanjem članarine ili zbog duže neaktivnosti člana;

 -          svojevoljnim istupanjem iz članstva, uz davanje pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika;

 -          isključenjem iz članstva, odlukom nadležnog organa Udruženja „SREMUŠ“, zbog nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja;

-          prelaskom u drugo sportsko udruženje (klub) – putem ispisnice ili drugim međusobnim sporazumom;

               Prelazak u drugi klub podrazumeva i ispisnicu overenu od strane nadležnog lica iz Udruženja „SREMUŠ“.

Konačnu odluku o prestanku članstva, po predloženom rešenju Suda časti  ili po žalbi člana na to rešenje, donosi skupština Udruženja „SREMUŠ“.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 25.

 Udruženje „SREMUŠ“ može članovima i građanima, posebno zaslužnim za rad u ostvarenju ciljeva i zadataka „SREMUŠ“-a, dodeliti zvanje zaslužnog ili počasnog člana.

Zvanje zaslužnog i počasnog člana, na predlog Upravnog Odbora, dodeljuje Skupština Udruženja „SREMUŠ“.

 

Član 26.

Članovi koji pristupe Udruženju „SREMUŠ“, mogu biti registrovani kao takmičari u takmičarskim disciplinama „SRBIOS“-a, ili mogu svoje članstvo zasnivati na rekreativnom bavljenju planinarskim aktivnostima, po konceptu „SREMUŠ“.

 

Član 27.

Ogranak Udruženja „SREMUŠ“ može podneti zahtev za organizaciju samostalnih takmičenja po sadržajima „SRBIOS“-a ili obuke po konceptu „SREMUŠ“ nakon 5 (pet) godina provedenih u statusu koji se reguliše sporazumom sa Udruženjem „SREMUŠ“, pri osnivanju ogranka - kluba.

Odluku po zahtevu iz stava 1 ovog člana donosi Upravni odbor „SREMUŠ“-a.

Sadržaji aktivnosti iz stava 1 ovog člana ne mogu ni u čemu odstupati od koncepta „SREMUŠ“ ili takmičenja po kategorijama „SRBIOS“-a.

 

Član 28.

Član Udruženja „SREMUŠ“ ima pravo da:

-         ravnopravno, sa drugim članovima, učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

-          neposredno i preko organa Udruženja učestvuje u odlučivanju na Skupštini;

-          bira i bude biran u sve organe i radna tela Udruženja „SREMUŠ“;

-           bude redovno i blagovremeno obaveštavan o radu Udruženja „SREMUŠ“,

-           daje inicijative i podnosi predloge za rad i razvoj Udruženja „SREMUŠ“;

-           da pokreće akcije i preduzima mere radi ostvarivanja prihvaćene inicijative;

 

Član 29.

Član Udruženja „SREMUŠ“ ima obaveze da:

-                     aktivno i neposredno radi na ostvarivanju programskih ciljeva „SREMUŠ“-a;

-                     učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja „SREMUŠ“;

-                     uredno plaća članarinu;

-                     savesno čuva imovinu Udruženja „SREMUŠ“;

-                     čuva ugled Udruženja „SREMUŠ“. 

Član 30.

U Udruženje „SREMUŠ“ se mogu, po zahtevu i uz saglasnost Upravnog odbora „SREMUŠ“-a, učlaniti i organizacije za obavljanje sportske delatnosti iz domena „SRBIOS“-a, profesionalna i stručna udruženja, i druge organizacije koje svojom aktivnošću i delatnošću unapređuju rad „SRBIOS“-a i koncepta „SREMUŠ“.

Član 31.

            Udruženje „SREMUŠ“ vodi evidenciju svojih članova (Knjiga članova), i druge bazične evidencije u skladu sa Zakonom o sportu.

Udruženje „SREMUŠ“ je dužno da se upiše u matičnu evidenciju, u skladu sa Zakonom o sportu.

            Odluke organa Udruženja „SREMUŠ“ obavezno se unose u Knjige odluka.

 

Član 32.

Članovi Udruženja „SREMUŠ“ koji namerno ili iz nehata postupe suprotno Statutu i drugim opštim aktima, odlukama organa ili ovlašćenih lica ili povrede ugled Udruženja „SREMUŠ“ mogu disciplinski odgovarati i biti kažnjeni:

 1. opomenom;
 2. javnom opomenom;
 3. suspenzijom;
 4. zabranom obavljanja dužnosti;
 5. isključenjem iz Udruženja „SREMUŠ“.

Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“ bliže uređuje disciplinske mere, disciplinske prekršaje i disciplinski postupak, u skladu sa ovim Statutom. 

Član 33.

Nijedan član Udruženja „SREMUŠ“ ne može biti disciplinski kažnjen ili snositi druge negativne posledice zbog korišćenja svojih prava utvrđenih Zakonom, i opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“.

 

OBLICI ORGANIZOVANJA I RADA U „SREMUŠ“-u

 

Član 34.

Oblici ogranizovanja i rada u Udruženju „SREMUŠ“ su: saveti, komisije, odbori, sekcije, ogranci, klubovi, kancelarije, specijalizovani servisi i dr.

Delokrug, nadležnost, sastav i način rada pojedinih organizacionih delova i oblika rada u Udruženju „SREMUŠ“ uređuju se odgovarajućim opštim aktima, koja donosi Upravni odbor.

Udruženje „SREMUŠ“, pored navedenih u ovom Statutu, može da obrazuje i druge povremene i stalne komisije.

Nadležnost i rad komisija bliže se uređuju odgovarajućim opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“ i odlukama Upravnog odbora.

            Komisije čine:

 1. Predsednik komisije koga imenuje i razrešava Upravni odbor.
 2. Dva do četiri člana komisije koje imenuje i razrešava Upravni odbor Udruženja druženja „SREMUŠ“ na predlog Predsednika komisije.

            Mandat predsednika i članova stalne komisije traje četiri godine, a trajanje povremenih komisija reguliše se aktom o njihovom osnivanju.

 

ORGANI UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 35.

Udruženjem „SREMUŠ“ upravljaju, preko svojih izabranih tela i organa, punoletni članovi – iz sastava redovnog članstva i delegati – iz sastava ogranaka, na osnovu zvanične evidencije članstva i ogranaka.

 

Član 36.

Organi Udruženja „SREMUŠ“ su:

-   Skupština Udruženja „SREMUŠ“;

-   Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Nadzorni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Veće časti Udruženja „SREMUŠ“;

-   Predsednik Udruženja „SREMUŠ“;

-   Potpredsednik Udruženja „SREMUŠ“;

-   Načelnik Udruženja „SREMUŠ“;

-   Sekretar Udruženja „SREMUŠ“.

Član 37.

Mandat članova organa Udruženja „SREMUŠ“ traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Posle dva mandata, birani član, može biti ponovo biran posle pauze od jednog mandata.

U slučaju kada je istekao mandat organa Udruženja „SREMUŠ“, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti novoizabranih organa.

Član 38.

Lica koja su pravnosnažno osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo; teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, kao i za krivična dela propisana zakonom koji se odnosi na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ne mogu vršiti funkcije Predsednika, Potpredsednika, Načelnika, Sekretara, likvidatora ili članova organa Udruženja „SREMUŠ“,  dok traju pravne posledice osude .

Član 39.

Članovi organa Udruženja „SREMUŠ“ odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom. Za štetu ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke, izdvojili svoje mišljenje  ili su se uzdržali od glasanja. 

Član 40.

Član organa Udruženja „SREMUŠ“ nema pravo glasa na sednici organa Udruženja „SREMUŠ“ kad se odlučuje o:

 1. pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega;
 2. odobravanju poslova između njega i Udruženja „SREMUŠ“, u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju;
 3. njegovoj odgovornosti ili razrešenju.

Član organa „SREMUŠ“-a nema pravo glasa ako se odluka odnosi na zaključenje  pravnog posla sa njim ili na to da se spor između njega i „SREMUŠ“-a povede ili okonča, ili ako se odlučuje o imovinskim pitanjima koja su povezana sa njegovim bračnim drugom ili rođakom do drugog stepena srodstva u pravoj liniji ili se odnose na neko pravno lice nad kojim on ima kontrolu ili ekonomski interes.

  

SKUPŠTINAUDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 41.

SKUPŠTINA Udruženja „SREMUŠ“ je najviši organ upravljanja i čine je svi njegovi članovi.

Broj članova Skupštine se utvrđuje na osnovu Knjige članova Udruženja „SREMUŠ“ pre početka svake sednice Skupštine.

Delegati u Skupštini imaju prava utvrđena Zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

 

Član 42.

Rad Skupštine ja javan.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuju Predsednik, zapisničar i dva overivača zapisnika.

 

Član 43.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

 

Član 44.

Redovna radna sednica se održava jednom godišnje, a izborna sednica Skupštine održava se svake četvrte godine, po pravilu najkasnije dva meseca pre isteka mandata Predsedniku Udruženja „SREMUŠ“.

Izbornu i redovnu sednicu Skupštine saziva Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ na osnovu odluke Upravnog odbora.

Sednica se zakazuje pisanim  obaveštenjem, najmanje 20 dana pre održavanja, sa naznakom o: mestu održavanja, vremenu početka rada i predlogu dnevnog reda. U prilogu se obezbeđuju i odgovarajući materijali.

Sednicom predsedava lice ili radno predsedništvo koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Član 45.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine.

Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže, a Skupština raspravlja i odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

Vanrednu sednicu obavezno saziva Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ po zahtevu iz stava 1 i 2 ovog člana, u roku od trideset dana od prijema urednog zahteva.

U slučaju da Predsednik ne sazove vanrednu sednicu u predviđenom roku, saziva je Nadzorni odbor u roku od deset dana.

 

Član 46.

Članovi Udruženja „SREMUŠ“ obaveštavaju se o datumu za sednicu Skupštine i dnevnom redu, usmeno na redovnom sastanku i/ili elektronskom poštom, po pravilu najmanje 2 nedelje pre održavanja sednice Skupštine.

Član Udruženja „SREMUŠ“ može dati predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine, pismenim podneskom sa obrazloženjem, najkasnije nedelju dana pre održavanja Skupštine.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ najkasnije tri dana pre sednice Skupštine utvrđuje definitivni dnevni red Skupštine i objavljuje ga na oglasnoj tabli i/ili na internet sajtu „SREMUŠ“-a. 

Član 47.

Skupština može da zaseda ako sednici prisustvuje više od polovine članova i predstavnika sa pravom glasa.

Ukoliko u zakazano vreme početka nema kvoruma, Skupština počinje sa radom i punopravno odlučuje nakon 30 minuta, ako je prisutna jedna trećina predstavnika. Ukoliko nije ispunjen ni taj uslov, Predsednik u roku od 15 dana saziva novu sednicu Skupštine.

 

Član 48.

Skupština punopravno odlučuje većinom glasova prisutnih članova i predstavnika sa pravom glasa, javnim ili tajnim glasanjem, o čemu se glasa na samoj Skupštini.

Skupština sve odluke donosi javno, dizanjem ruku, osim ako Skupština većinom potrebnom za rad i odlučivanje ne odluči da se glasanje obavi tajno.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statutarnim promenama i prestanku rada Udruženja „SREMUŠ“ neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Odluke Skupštine su obavezujuće za sve organe i članove Udruženja „SREMUŠ“, kao za sve Sekcije – Ogranke i dr. organizacije učlanjene u Udruženje „SREMUŠ“.

O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine, a pojave se tokom sednice Skupštine, može se donositi odluka samo ako se Skupština sa time saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

 

Član 49.

Sednica Skupštine odvija se po Poslovniku o radu Skupštine.

Na početku sednice Skupštine, Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje i da li je Skupština sazvana u skladu sa ovim Statutom. 

Član 50.

        Skupština Udruženja „SREMUŠ“ razmatra, donosi i usvaja:

-          Statut Udruženja „SREMUŠ“, njegove izmene i dopune, kao i autentično tumačenje Statuta Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Program rada Udruženja „SREMUŠ“ i utvrđuje smernice za njegovo izvršenje;

-                     programsku orijentaciju Udruženja „SREMUŠ“ za naredni period;

-                     finansijski plan za naredni period i finansijski izveštaj za prethodnu godinu;

-                     godišnji izveštaj o radu Udruženja „SREMUŠ“ i njegovih organa;

-          razmatra aktuelna pitanja rada Udruženja „SREMUŠ“, donosi odluke i zaključke, zauzima stavove i daje mišljenja i preporuke;

-                     Odluku o prestanku rada Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o statusnim promenama Udruženja „SREMUŠ“;

-                     kodeks ponašanja članova Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o raspolaganju nepokretnostima Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o udruživanju u druge Sportske Saveze i organizacije;

-                     Odluku o pravnim lekovima protiv odluka drugih organa Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Poslovnik o radu Skupštine Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o promeni imena Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o formiranju ogranaka i njihovom statusu u Udruženju „SREMUŠ“;

-          bira, imenuje, opoziva i razrešava dužnosti članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti kao i Seretara, Načelniks, Predsednika i Potpredsednika;

-                     Odluku o otuđivanju imovine Udruženja „SREMUŠ“;

-          odlučuje, kao drugostepeni organ, o žalbama na odluke Veća časti Udruženja „SREMUŠ“ i njena odluka je konačna;

-          odluke o osnivanju i ukidanju službi i usvaja njihova osnivačka akta ako, se one formiraju kao pravna lica;

-          verifikuje ili opoziva zaključene sporazume ili ugovore koji su od interesa za postojanje i razvoj Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Pravilnik o načinu izbora kandidata za organe Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Pravilnik o rangiranju organizacija – klubova;

-                     Pravilnik o radu Veća časti Udruženja „SREMUŠ“;

-          Pravilnik o izdavanju i oduzimanju dozvola za rad sportskim stručnjacima u Udruženju „SREMUŠ“, u skladu sa Zakonom o sportu i aktima „SREMUŠ“-a;

-                     odlučuje o nalazima i predlozima Nadzornog odbora;

-                     odlučuje o molbama i žalbama;

-          Odluku o imenovanju (zaslužnih,) počasnih članova, o pohvaljivanju i nagrađivanju;

-                     obavlja i druge poslove od interesa za Udruženje „SREMUŠ“.

 

Član 51.

Skupština bira i razrešava:

-   Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Članove Nadzorni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Članove Veće časti Udruženja „SREMUŠ“;

-   Predsednika Udruženja „SREMUŠ“;

-   Potpredsednika Udruženja „SREMUŠ“;

-   Načelnika Udruženja „SREMUŠ“;

-   Sekretara Udruženja „SREMUŠ“;

-   5 (pet) članova Upravnog odbora Udruženja „SREMUŠ“.

Član 52.

Radom Skupštine, do izbora radnog predsedništva, rukovodi predsednik Udruženja „SREMUŠ“.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ ima pravo glasa pri odlučivanju u Skupštini.