Štampa
Kategorija: Statut
Pogodaka: 2360

ANTI-DOPING PRAVILA

Član 97.

Doping je u suprotnosti sa fundamentalnim principima sporta i medicinskom etikom.

Doping je zabranjen, kako na takmičenjima tako i izvan takmičenja.

Pod dopingom se podrazumeva svaka aktivnost utvrđena Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu Republike Srbije.

Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“ utvrđuje anti-doping pravila, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.

Svi članovi Udruženja „SREMUŠ“ su obavezni da poštuju obaveze iz Zakona o sprečavanju dopinga u sportu i anti-doping pravila Udruženja „SREMUŠ“.

Za kršenje anti-doping pravila, odgovornom licu se izriču odgovarajuće kazne, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu i opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“.

Doping kontrolu sprovodi Antidoping agencija Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.

 

JAVNOST RADA UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 98.

Rad Udruženja „SREMUŠ“ je javan, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Javnost rada se obezbeđuje javnošću sednica i objavljivanjem odluka organa „SREMUŠ“-a, blagovremenim i adekvatnim informisanjem javnosti i članova o aktivnostima Udruženja „SREMUŠ“ ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja „SREMUŠ“ podnose se članovima na sednici skupštine Udruženja „SREMUŠ“.

Predstavnik Udruženja „SREMUŠ“, koji daje podatke i informacije u vezi sa radom „SREMUŠ“-a, odgovoran je za njihovu tačnost.

Stavove Udruženja „SREMUŠ“, odnosno njegovih organa i tela, mogu da iznose i zastupaju samo izabrani funkcioneri Udruženja „SREMUŠ“.                                                                                                                                                          

Zvanično javno i interno glasilo Udruženja „SREMUŠ“ je sajt: www.sremus.org.

 

Član 99.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje „SREMUŠ“ uspostavlja kontakte i saradnju sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje „SREMUŠ“ može pristupiti međunarodnim udruženjima za zaštitu životne sredine ili sportskim srodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Skupština.

 

PRIZNANJAU UDRUŽENJU „SREMUŠ“

Član 100.

Članovima Udruženja „SREMUŠ“, organizacijama – klubovima, drugim organizacijama i pojedincima, za postignute uspehe i rezultate u radu; za doprinos u razvoju koncepta „SREMUŠ“ i „SRBIOS“-a i širenje „SREMUŠ“ ideje, dodeljuju se priznanja prema Pravilniku o priznanjima.

Odluke o dodeli priznanja donosi Skupština na predlog Upravnog odbora.

 

STATUSNE PROMENE

 

Član 101.

Odluku o statusnim promenama, u skladu sa Zakonom o sportu, donosi Skupština Udruženja „SREMUŠ“, na predlog Upravnog odbora, većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“ može dvotrećinskom većinom od ukupnog broja svojih članova odlučiti da se o statusnoj promeni odlučuje putem neposrednog glasanja (referenduma) članova „SREMUŠ“-a. Odluka na neposrednom glasanju je doneta ako se za predlog odluke pozitivno izjasni većina od ukupnog broja članova „SREMUŠ“-a.

 

PRESTANAK RADA UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 102.

 Udruženje „SREMUŠ“ prestaje sa radom odlukom Skupštine, donetom dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine sa pravom glasa, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka rada Udruženja „SREMUŠ“, imovina Udruženja prelazi na članove Udruženja „SREMUŠ“ koji samostalno nastavljaju svoju sportsku aktivnost u nadležnom granskom Sportskom savezu, a ako takve organizacije nema, onda će se Odlukom o prestanku rada Udruženja „SREMUŠ“ odrediti imovinski sledbenik.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 103.

Opšti akti i rad Udruženja „SREMUŠ“usaglasiće se sa odredbama ovog Statuta u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

      Do donošenja opštih akata na osnovu ovog Statuta, primenjivaće se akta doneta na organima PSD „Kopaonik“, od koga se koncept „SREMUŠ“ odvojio i čiji je Udruženja „SREMUŠ“ sledbenik, osim ako su u suprotnosti sa Zakonom o sportu ili ovim Statutom.

 

Član 104.

      Odbor za ishranu iz prirode  „SREMUŠ“,formiran pri PSD „Kopaonik“, njegova radna tela i imenovana lica, nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su birani, odnosno do registracije Udruženja „SREMUŠ“.

 

Član 105.

Ako Agencija za privredne registre Republike Srbije, kao nadležni državni organ za registraciju. zahteva izmenu određenih odredbi Statuta iz formalnih razloga, Upravni odbor se ovlašćuje da tom zahtevu udovolji bez sazivanja Skupštine „SREMUŠ“-a.

Upravni odbor „SREMUŠ“-ase ovlašćuje da Statut očisti od eventualnih stilskih grešaka i nesaglasnosti.

Član 106.

Udruženja „SREMUŠ“je dužno da nakon usaglašavanja svog Statuta sa Zakonom o sportu i Statutomnadležnih granskih Sportskih Saveza dostave jedan primerak svog Statutanadležnim granskim Sportskim Savezima  u roku od 15 dana od dana usvajanja.

Smatra se da je Udruženje „SREMUŠ“prihvatilo nadležnost Arbitražnog suda pri Sportskom Savezu Srbije, u skladu sa ovim Statutom, danom stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 107.

Stupanjem na snagu ovog Statuta sve odluke koje su ranije donete na organima  PSD „Kopaonik“ i Komisije za ishranu iz Prirode PSS-a, a odnose se na koncept ishrane iz prirode „SREMUŠ“, prelaze u nadležnost Udruženja „SREMUŠ“.

Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“, svojim odlukama, regulisaće pitanja koja su ranije bila razmatrana na organima iz stava 1 ovog člana.

 

Član 108.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana  registracije u APR, u kom roku mora biti objavljen na sajtu „SREMUŠ“-a.

 

U Beogradu, 06. maja 2012. god.                                               PREDSEDNIK „SREMUŠ“-a

Radenko Lazić