Štampa
Kategorija: Statut
Pogodaka: 1766

IMOVINA I SREDSTVA UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 89.

Imovinu i sredstva Udruženja „SREMUŠ“ čine:

Član 90.

Imovinom „SREMUŠ“-a upravlja UO ili organ kojeg ovlasti UO „SREMUŠ“-a.

Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Udruženja „SREMUŠ“ je Predsednik ili Sekretar, po ovlašćenju Predsednika.

Opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“ uređuje se način materijalno – finansijskog poslovanja, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, ugovorima i sporazumima.

Član 91.

O nabavci – otuđivanju nepokretne imovine odlučuje Skupština „SREMUŠ“-a.

Udruženja „SREMUŠ“ će biti suvlasnik planinarskog doma i placa na Kopaoniku, u delu koji se definiše Sporazumom o odvajanju od PSD „Kopaonik“.

Član 92.

Udruženje „SREMUŠ“ pribavlja i stiče svoja sredstva i prihode iz:

 1. upisnine;
 2. članarine;
 3. kotizacije za takmičenja, seminare i druge vrste aktivnosti;
 4. prihoda od autorskih prava, po sporazumu sa autorom koncepta „SREMUŠ“;
 5. prihoda od sopstvenih aktivnosti;
 6. sponzorstva;
 7. donatorstva;
 8. poklona;
 9. dobrovoljnih priloga i pomoći državnih organa, drugih organizacija i građana;
 10. kamata na uloge
 11. javnih prihoda;
 12. usluga;
 13. finansijskih subvencija;
 14. neposrednog obavljanja privrednih i drugih delatnosti, u skladu sa zakonom;
 15. prihoda preduzeća, ustanova, agencija, kampova i drugih organizacija kojima je Udruženje „SREMUŠ“ osnivač ili suosnivač;
 16. drugih komercijalnih, markentiških, poslovnih,izvora, delatnosti  i aktivnosti, u skladu sa zakonom;
 17. hartija od vrednosti;
 18. naslednih prava;
 19. drugih zakonom dozvoljenih izvora.

Član 93.

Objekti i sredstva kojima raspolaže i koja stekne Udruženje „SREMUŠ“ predstavljaju njegovu imovinu.

Udruženja „SREMUŠ“ odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Odluke o visini pojedinih sredstava iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor.

Udruženje „SREMUŠ“ ima dinarske i devizne račune i preko svojih računa posluje samostalno.

Dobit koju Udruženje „SREMUŠ“ ostvari u toku poslovne godine isključivo se koristi za ostvarivanje statutarnih ciljeva, zadataka i sadržaja Udruženja „SREMUŠ“.

Član 94.

U cilju pribavljanja sredstava za rad Udruženje „SREMUŠ“ može organizovati obavljanje poslova iz oblasti usluga smeštaja, marketinga, proizvodnje odabranih samoniklih vrsta SJB, edukativnih boravaka u prirodi i kampovima, turizma, ugostiteljstva, izdavačke delatnosti i omladinske i drugih zadruga, u skladu sa Zakonom.

Udruženje „SREMUŠ“, za potrebe pribavljanja sredstava, može sarađivati ili osnovati agenciju, zadrugu, klub, edukativni kamp i sl. organizacione oblike.

Odluku o saradnji, osnivanju i  organizovanju navedenih delatnosti donosi Upravni odbor, a verifikuje Skupština.

    Član 95.

Udruženje „SREMUŠ“ upravlja i koristi objekte i sredstva kojima raspolaže ili su mu dati na korišćenje.

Udruženje „SREMUŠ“ može promeniti namenu sportskom objektu kojim raspolaže samo izuzetno i pod uslovima utvrđenim Zakonom o sportu.

Udruženje „SREMUŠ“ može objekte i sredstva kojima raspolaže, odnosno koristi, dati na korišćenje svojim članovima, pod uslovima utvrđenim odlukom Upravnog odbora.

 

 ODGOVORNOST ZA PROUZROKOVANU ŠTETU

Član 96.

Članovi organa Udruženja „SREMUŠ“ odgovaraju solidarno za štetu koju su glasanjem za određenu odluku prouzrokovali „SREMUŠ“-u, ako je ta odluka donesena grubom nepažnjom ili s namerom da se šteta prouzrokuje.

Za štetu iz stava 1. ovog člana ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke, izdvojili svoje mišljenje ili su se uzdržali od glasanja.

Postupak za naknadu štete pokreće se na osnovu odluke Skupštine Udruženja „SREMUŠ“, Upravnog odbora ili najmanje tri člana.

Odredbe stava 1. i 2. ovog  člana shodno se primenjuju i na odluke sekretara Udruženja „SREMUŠ“.