Štampa
Kategorija: Statut
Pogodaka: 1539

OPŠTA AKTA UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 86.

Opšta akta Udruženja „SREMUŠ“ su Statut, pravilnici, kriterijumi i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Predlog za promenu Statuta mora biti dostavljen članovima Skupštine  najmanje 15 dana pre održavanja Skupštine.

Amandmani na predlog Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta dostavljaju se Skupštini u pisanoj formi najkasnije 7 (sedam) dana pre sednice Skupštine.

Statut, odnosno izmene i dopune Statuta usvajaju se većinom od ukupnog broja članova Skupštine sa pravom glasa.

Svaki član i svaki organ Udruženja „SREMUŠ“ može dati inicijativu za donošenje, odnosno izmene i dopune određenog opšteg akta Udruženja „SREMUŠ“.

Svaki član Udruženja „SREMUŠ“ ima pravo da dobije primerak Statuta u elektronskom obliku.

Član 87.

Statut i druga opšta akta Udruženja „SREMUŠ“, kao sportska pravila iz čl. 3. st. 1. tač. 20) i čl. 5. st. 2. Zakona o sportu, neposredno se primenjuju na sva lica koja su, neposredno ili posredno, obuhvaćena nadležnostima Udruženja „SREMUŠ“.

Statut, odluke i druga opšta akta Udruženja „SREMUŠ“ moraju biti u saglasnosti sa Zakonom o sportu, ovim Statutom i opštim aktima nadležnih granskih Sportskih Saveza, a u suprotnom su nevažeći.

U slučaju nesaglasnosti opšteg akta i ovog Statuta, primeniće se odredbe Statuta nadležnih granskih Sportskih Saveza.

Član 88.

Na odluke, kao pojedinačne akte, koje donose organi Udruženja „SREMUŠ“, mora biti omogućeno pravo žalbe, osim ako je za rešavanje spora nadležan Arbitražni sud.

Lica u nadležnosti Udruženja „SREMUŠ“ dužna su da pre pokretanja sudskog spora za utvrđivanje ništavosti odluke iz stava 1. ovog člana podnesu žalbu, odnosno zahtev za reviziju na spornu odluku  Arbitražnom sudu Sportskog Saveza Srbije.