Štampa
Kategorija: Statut
Pogodaka: 1517

NADZORNI ODBOR

 

Član 71.

Nadzorni odbor Udruženja „SREMUŠ“ je samostalni organ koji vrši kontrolu sprovođenja Statuta i drugih opštih akata Udruženja „SREMUŠ“, kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja i njegove stručne službe i nadzor nad zakonitošću rada organa Udruženja „SREMUŠ“, a izveštaj o tome podnosi Skupštini.

Član 72.

U slučaju uočavanja nepravilnosti u toku nadzora, Nadzorni odbor o tome obaveštava Predsednika, Sekretara i Upravni odbor.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ je dužan da, na obrazloženi zahtev  Nadzornog odbora, u roku od dvadeset dana od prijema zahteva sazove vanredni sastanak Upravnog odbora, sa zahtevanim dnevnim redom.

Član 73.

Nadzorni odbor (NO) broji 3 (tri) člana i 2 (dva) zamenika, koje bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine, iz reda svojih članova i iz reda eksperata za pojedine oblasti.

Članovi Nadzornog odbora, iz svog sastava, biraju Predsednika Nadzornog odbora i Zamenika predsednika Nadzornog odbora, a novi Predsednik je dužan da o odluci obavesti Upravni odbor najkasnije za sedam dana od dana održavanja sednice, odnosno trideset dana od dana izborne Skupštine.

Član 74.                                                                     

Kandidovanje i izbor članova Nadzornog odbora vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu izbora kandidata za članove organa „SREMUŠ“-a.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti i članovi  drugih organa Udruženja „SREMUŠ“.

Nadzorni odbor donosi svoj Poslovnik o radu, a verifikuje ga Skupština.

Član 75.

Nadzorni odbor između dve Skupštine daje mišljenje o značenju pojedinih odredbi Statuta Udruženja „SREMUŠ“, a konačno tumačenje daje prva naredna sednica Skupštine.

Nadzorni odbor, samostalno ili na predlog Upravnog odbora, izriče mere upozorenja članovima i organima Udruženja „SREMUŠ“ u slučajevima neispunjavanja statutarnih obaveza.

U slučaju bitne povrede Statuta Udruženja „SREMUŠ“ ili zakona, koje učine organi „SREMUŠ“-a, a na predlog Nadzornog odbora ih ne otklone u zadatom roku, Nadzorni odbor može da inicira ili sazove vanrednu Skupštinu u skladu sa članom 25 ??? ovog Statuta.

Član 76.

Nadzorni odbor ima pravo uvida u rad Udruženja „SREMUŠ“, a svi organi „SREMUŠ“-a obavezni su da Nadzornom odboru omoguće uvid u poslovanje i dokumentaciju.

            Nadzorni odbor pregleda godišnje obračune i utvrđuje da li se poslovne knjige       Udruženja „SREMUŠ“ vode u skladu sa zakonskim propisima,

            Nadzorni odbor, u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti, predlaže mere nadležnom organu.

            Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje obavlja pregled materijalno-finansijskog poslovanja,

            Svoje nalaze o radu Udruženja „SREMUŠ“, u vidu izveštaja, Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi Skupštini, a jednom u šest meseci upravnom odboru.

Član 77.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.

Članovi Nadzornog odbora mogu da prisustvuju radu svih organa i radnih tela Udruženja „SREMUŠ“, bez prava glasa

Članovi nadzornog odbora mogu biti ponovo birani na istu funkciju.