Štampa
Kategorija: Statut
Pogodaka: 1589

POTPREDSEDNIK UDRUŽENJA „SREMUŠ“

Član 67.

UdruženjE „SREMUŠ“ ima jednog Potpredsednika koji je ujedno i Potpredsednik Upravnog odbora.

Potpredsednik Udruženja „SREMUŠ“ zamenjuje Predsednika po ovlašćenju,  u slučaju njegovog odsustva i u slučajevima predviđenim zakonom.

O svim radnjama iz nadležnosti Predsednika, Potpredsednik je dužan da izvesti Predsednika odmah po prestanku razloga za zamenjivanje.

NAČELNIK UDRUŽENJA „SREMUŠ“

Član 68.

Načelnik Udruženja „SREMUŠ“ je član Upravnog odbora.

Načelnik rukovodi načelništvom koje pored njega čine rukovodioci komisija za koncept „SREMUŠ“ i sportske – „SRBIOS“ aktivnosti i službi „SREMUŠ“-a.

Načelništvo podstiče i koordinira planinarske sportske aktivnosti i utvrđuje godišnje planove sportskih aktivnosti i predloge planova akcija.

Na predlog Načelnika, Upravni odbor imenuje uži sastav Načelništva.

 

SEKRETAR UDRUŽENJA „SREMUŠ“-a

 

Član 69.

Sekretar Udruženja „SREMUŠ“ je stručno lice, koje je po svom položaju Sekretar Skupštine i Upravnog odbora.  

Sekretar za svoj rad odgovara Predsedniku, Upravnom odboru i Skupštini  „SREMUŠ“-a.

 

Član 70.

Sekretar Udruženja „SREMUŠ“:

-   Sekretar Udruženja „SREMUŠ“ je član i sekretar Upravnog odbora;

-   zastupa Udruženje „SREMUŠ“ u imovinskim i drugim pravnim poslovima;

-   rukovodi stručnom službom Udruženja „SREMUŠ“, organizuje i kontroliše obavljanje stručnih poslova i preduzima mere za njihovo unapređenje;

-   organizuje i vodi poslovanje Udruženja „SREMUŠ“ i stara se da se ono obavlja u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima i poslovnom politikom;

-   stara se o izvršenju odluka organa i tela Udruženja „SREMUŠ“;

-   stara se o ostvarivanju prava i dužnosti članova organa i tela Udruženja;

-   stara se o izvršenju finansijskog plana Udruženja „SREMUŠ“;

-   izdaje rešenja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu po odobrenju Predsednika Udruženja „SREMUŠ“;

-   stara se o pripremama sednica organa Udruženja „SREMUŠ“a i izvršavanju odluka i drugih akata tih organa;

-   snima sednice Skupštine i Upravnog odbora, sačinjava i čuva zapisnike;

-   obavlja u druge poslove u skladu sa Statutom i drugim aktima Udruženja.

 

REŠAVANJE MEĐUSOBNIH SPOROVA

Član 82.

            Sporove između Udruženja „SREMUŠ“ i njegovih članova u vezi sprovođenja Statuta i opštih akata,  rešava Veće časti, a kao drugostepeni organ Skupština.

 

SEKRETARIJAT UDRUŽENJA „SREMUŠ“

Član 83.

Radi efikasnog sprovođenja odluka Skupštine i Upravnog odbora Udruženja „SREMUŠ“; blagovremenog izvršavanja zadataka; efikasnijeg ostvarivanja ciljeva Udruženja i koordinacije rada organa „SREMUŠ“-a i lica sa posebnim ovlašćenjima,   formira se Sekretarijat Upravnog odbora  u skladu sa članom 37. ovog Statuta. 

Član 84.

Sekretarijat priprema sastanke Upravnog odbora i vrši poslove između sednica.

Sekretarijat se stara da se sva dokumentacija izrađuje na valjan način i obezbeđuje čuvanje dokumentacije na za to obezbeđenom i dogovorenom mestu. Sekretarijat predlaže odluku o prijemu novih članova.

Sekretarijat o svom radu izveštaj podnosi Upravnom odboru.

 

 

STRUČNA SLUŽBA UDRUŽENJA „SREMUŠ“

Član 85.

Za obavljanje stručnih, tehničkih, administrativnih, pomoćnih i njima sličnih  poslova, Udruženje „SREMUŠ“ može da ima Stručnu službu.

Poslove u Stručnoj službi obavljaju članovi Udruženja „SREMUŠ“  ili radnici sa kojima, prema Zakonu o radu, ugovor o radu sklapa Predsednik Udruženja „SREMUŠ“, na osnovu odluke Upravnog odbora.

Obavljanje određenih poslova iz stava 1. ovog člana Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“ može poveriti odgovarajućim stručnim institucijama i organizacijama.

Stručna služba Udruženja „SREMUŠ“ obavlja poslove na sprovođenju odluka, zaključaka i drugih akata organa Udruženja i oblika organizovanja i rada u Udruženju „SREMUŠ“; priprema analize, izveštaje i informacije, nacrte opštih i drugih akata; organizuje aktivnosti i izvršava poslove iz delatnosti Udruženja „SREMUŠ“ i obavlja druge poslove koje joj naloži Skupština, Upravni odbor, Predsednik ili Sekretar.

Radom Stručne službe Udruženja „SREMUŠ“ rukovodi Sekretar.

Sistematizaciju radnih mesta i zadataka, na predlog sekretara i Predsednika Udruženja „SREMUŠ“, donosi Upravni odbor.

Lica angažovana u Stručnoj službi Udruženja „SREMUŠ“, u skladu sa poslovima   koje obavljaju i  mogućnostima Udruženja, imaju pravo na odgovarajuću naknadu – zaradu.

Na Stručnu službu se ne mogu prenositi prava, dužnosti i odgovornosti organa i tela Udruženja „SREMUŠ“.