PREDSEDNIK UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 64.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ je po funkciji Predsednik Skupštine i Predsednik Upravnog odbora „SREMUŠ“-a i rukovodi njihovim radom.

Predsednika Udruženja „SREMUŠ“ bira Skupština „SREMUŠ“-a iz reda istaknutih sportskih radnika, sportista i sportskih stručnjaka.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ bira se na vreme od četiri godine i može biti ponovo biran na istu funkciju.

Za Predsednika se predlažu najmanje 2 (dva) člana Udruženja „SREMUŠ“. Jedan član može da predloži samo jednog kandidata za Predsednika.

Predlozi se podnose Sekretarijatu Udruženja „SREMUŠ“ u pisanoj formi, najkasnije 15 (petnaest) dana pre održavanja izborne sednice Skupštine.

            Kandidati za Predsednika Udruženja „SREMUŠ“ dužni su da najkasnije 10 (deset) dana pre održavanja Izborne sednice Skupštine, dostave svoju biografiju, program rada i listu sa po 2 (dva) kandidata za Potpresednika, Načelnika i Sekretara, koji se dostavljaju članovima Skupštine Udruženja „SREMUŠ“ u elektronskom obliku.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Član 65.

U izvršavanju svojih prava i dužnosti Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ obavlja naročito sledeće zadatke:

-   predstavlja i zastupa Udruženje „SREMUŠ“, kao ovlašćeno lice, sa pravom potpisa, bez ograničenja;

-   odgovoran je za rad „SREMUŠ“-a i poštovanje zakona, Statuta i  Pravilnika o radu;

-   rukovodi radom Udruženja „SREMUŠ“ i usklađuje aktivnosti organa „SREMUŠ“-a;

-   sačinjava plan rada Društva za mandat za koji je izabran;

-   u saradnji sa Sekretarom stara se o pravovremenoj pripremi sastanaka  Upravnog odbora i Skupštine i izradi materijala za sastanke;

-   stara se o izvršenju programa, planova, odluka i zaključaka Skupštine, i u vezi s tim obaveštava Skupštinu;

-   stara se o izvršenju odluka i zaključaka Upravnog odbora;

-   stara se o ostvarivanju ciljeva Udruženja „SREMUŠ“ i prava i obaveza članova Udruženja „SREMUŠ“ i preduzima potrebne mere;

-   saziva sastanke Upravnog odbora i rukovodi njihovim radom, kao i sednice Skupštine Udruženja „SREMUŠ“, skladu sa Statutom i Poslovnikom;

-   podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Udruženja „SREMUŠ“ i predlaže program rada za narednu godinu;

-   utvrđuje predloge opštih akata i odluka koje donosi Upravni odbor;

-   potpisuje odluke i druga opšta akta koje donosi Skupština i Upravni odbor;

-   predlaže godišnji budžet Udruženja „SREMUŠ“ i, u saradnji sa  Sekretarom, obezbeđuje finansijska i druga sredstva za rad „SREMUŠ“-a;

-   rukovodi finansijama Udruženja „SREMUŠ“ i finansijski je nalogodavac;

-   odlučuje o prenosu ovlašćenja, iz svoje nadležnosti, na Sekretara i druga rukovodeća lica iz Upravnog odbora Udruženja „SREMUŠ“ i definiše nadležnosti ovlašćenog lica;

-   organizuje, usmerava i vrši koordinaciju saradnje sa nadležnim državnim organima i drugim organima i organizacijama;

-   ostvaruje saradnju sa sportskim savezima i organizacijama,čiji je član;

-   odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu;

-   organizuje, usmerava i vrši koordinaciju saradnje sa nadležnim državnim organima i drugim organima i organizacijama;

-   ostvaruje saradnju sa drugim sportskim i drugim organizacijama,

-   obavlja i druge poslove određene ovim statutom i Poslovnikom o radu Upravnog odbora kao i druge poslove koje mu odredi Skupština.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ određena ovlašćenja iz svog delokruga može preneti na  Sekretara i druga rukovodeća lica.

 

Član 66.

            U slučaju da Skupština Udruženja „SREMUŠ“ne usvoji godišnji izveštaj o radu Udruženja „SREMUŠ“, pristupa se glasanju o poverenju (razrešenju) Predsednika.

            Predsedniku Udruženja „SREMUŠ“prestaje funkcija pre isteka vremena, na koje je izabran, ostavkom ili razrešenjem.

            Ukoliko Predsednik Udruženja „SREMUŠ“podnese ostavku, njegove poslove preuzima Potpredsednik ili najstariji član Upravnog odbora, koji je dužan da sazove vanrednu izbornu Skupštinu, koja će se održati najkasnije tri meseca od dana podnošenja ostavke.

            Skupština može Predsednika da razreši dužnosti pre isteka mandata.

            Predsednik je razrešen ako za njegovu smenu glasa većina od ukupnog broja članova Skupštine. Razrešenjem predsednika razrešavaju se i svi članovi Upravnog odbora s danom prve sednice Skupštine na kojoj se bira novi Predsednik, u skladu sa ovim Statutom.

            Do izbora novog Predsednika i članova, Upravni odbor može da obavlja samo poslove predviđene već prethodno usvojenim planom i programom rada.