UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 53.

UPRAVNI ODBOR je izvršno – upravni organ Skupštine, koji rukovodi  poslovima Udruženja „SREMUŠ“ između sednica Skupštine na osnovu Zakona, ovog  Statuta, programske orijentacije i ostalih odluka i zaključaka Skupštine.

Upravni odbor se sastoji od 9 (devet) članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju najviše dva mandata, uz mogućnost ponovnog biranja, na treći mandat, posle pauze od jednog mandata.

Predsednik, Potpredsednik i sekretar „SREMUŠ“-a su istovremeno i Predsednik, Potpredsednik i Sekretar Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora ili lice koje on ovlasti, rukovodi radom istog.

Članovi Upravnog odbora se biraju na sednici izborne Skupštine iz redova članstva Udruženja „SREMUŠ“, sa liste predloženih kandidata.

Najmanje jedna petina članova Upravnog odbora moraju biti žene.

 

Član 54.

Upravni odbor održava redovne i vanredne sednice.

Redovne sednice organizuje po godišnjem planu rada Upravnog odbora, najmanje jednom tromesečno, a vanredne zakazuje i održava po potrebi.

Sednice Upravnog odbora saziva Predsednik ili Sekretar Udruženja „SREMUŠ“, u skladu sa Poslovnikom.

Član 55.

Upravni odbor se obavezno saziva na zahtev Nadzornog odbora ili najmanje pet članova Upravnog odbora.

Ako Predsednik ne sazove sednicu Upravnog odbora u roku od 15 dana, od dana podnošenja zahteva, sednicu će sazvati predlagači.

Drugi zahtevi za sazivanje sednica Upravnog odbora dostavljaju se Predsedniku Upravnog odbora koji će, nakon konsultacije sa ostalim članovima Upravnog odbora, odlučiti o sazivanju sednice.

Član 56.

Upravni Odbor Udruženja „SREMUŠ“ broji 9 (devet) članova i to:

  1. Predsednik Udruženja „SREMUŠ“;
  2. Potpredsednik Udruženja „SREMUŠ“;
  3. Sekretar Udruženja „SREMUŠ“;
  4. Načelnik Udruženja „SREMUŠ“;
  5. pet članova Upravnog odbora Udruženja „SREMUŠ“, koje imenuje Skupština;

 

Član 57.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini i obavezni su da prisustvuju sednicama Skupštine.

Članu Upravnog odbora mandat može da prestane i: smrću, ostavkom, razrešenjem i prestankom članstva u Udruženju „SREMUŠ“.

Skupština može da razreši dužnosti svakog člana Upravnog odbora pre isteka mandata. Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje do kraja mandata članova Upravnog odbora koji nisu razrešeni.

Predlog za razrešenje člana Upravnog odbora može da pokrene i Predsednik, koji istovremeno može da predloži i kandidata za novog člana.

Ukoliko prevremeno prestane mandat više od tri člana Upravnog odbora, usled smrti, ostavke ili prestanka članstva u Udruženju „SREMUŠ“, obavezno se, bez odlaganja, saziva vanredna sednica Skupštine.

 

Član 58.

Upravni odbor može da radi i odlučuje ako je na sastanku prisutno više od polovine članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova  prisutnih članova, a opšta akta iz svoje nadležnosti, većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Kod odlučivanja o pitanjima koje ne trpe odlaganje, moguće je da članovi Upravnog odbora odluku donesu telefonskim izjašnjavanjem ili elektronskom poštom, a takve odluke se unose u zapisnik prve naredne sednice Upravnog odbora.

Način rada Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu.

Član 59.

Stalno odsutni članovi su oni koji su neopravdano izostali sa tri sednice uzastopno.

O pojedinačnom pitanju, izuzetno,  članovi Upravnog odbora mogu da se izjasne u pisanom obliku.

Na sednici Upravnog odbora mogu da učestvuju predstavnici Nadzornog odbora i Veća časti, bez prava glasa.

Član 60.

Zadaci Upravnog odbora Udruženja „SREMUŠ“ su da:

-       rukovodi radom Udruženja „SREMUŠ“ između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja „SREMUŠ“;

-        organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja „SREMUŠ“;

-        poverava posebne poslove članovima, komisijama i dr. telima Udruženja „SREMUŠ“;

-        donosi finansijske odluke u ime Udruženja „SREMUŠ“;

-        sprovodi odluke i zaključke Skupštine Udruženja „SREMUŠ“;

-       na inicijativu organa Udruženja „SREMUŠ“, ogranaka ili njihovih članova priprema predlog izmena i dopuna Statuta, upućuje ga na javnu raspravu i potom na usvajanje u Skupštini;

-     odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određije posebnog zastupnika za taj postupak

-       rešava sva tekuća pitanja koja nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine;

-      priprema materijal za Skupštinu i, preko Predsednika, podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Udruženja „SREMUŠ“ i njegovih organa;

-       priprema i donosi finansijski plan i stara se o njegovom izvršenju;

-       vodi računa o ispravnosti materijalno-finansijskog poslovanja i donosi sve odluke u vezi s tim;

-       priprema i podnosi Skupštini finasijski izveštaj;

-       Usvaja završni račun Udruženja „SREMUŠ“;

-    priprema plan i program rada Udruženja „SREMUŠ“ i predlaže Skupštini kratkoročne i dugoročne ciljeve „SREMUŠ“-a i stara se o realizaciji istih;

-      priprema i usvaja opšta akta Udruženja „SREMUŠ“ potrebna za rad i ostvarivanje ciljeva „SREMUŠ“-a, koja nisu u nadležnosti Skupštine;

-       utvrđuje predlog za promenu Statuta Udruženja „SREMUŠ“;

-         utvrđuje predlog odluke o statusnim promenama;

-         upravlja imovinom Udruženja „SREMUŠ“, bez prava raspolaganja;

-       donosi odluke o prihvatanju ili odbijanju molbi za prijem u članstvo ili izlazak iz članstva Udruženja „SREMUŠ“, odlučuje o suspenziji ili predlaže isključivanje člana, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;

-         utvrđuje cenovnik usluga Udruženja „SREMUŠ“, visinu upisnine, članarine i druge finansijske obaveze članova „SREMUŠ“-a;

-         obezbeđuje, po mogućstvu, sredstva za rad Udruženja „SREMUŠ“;

-         priprema i utvrđuje predloge opštih akata i odluka iz nadležnosti Skupštine;

-         određuje naknadu stručnim saradnicima i članovima Udruženja „SREMUŠ“;

-        utvrđuje zarade privremeno i povremeno angažovanih lica u Udruženju „SREMUŠ“;

-      predlaže Skupštini (utvrđuje) nagrade i priznanja  Udruženja „SREMUŠ“ organizacijama i pojedincima za zasluge i rezultate u razvoju i unapređenju sporta i ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja „SREMUŠ“;

-       utvrđuje sukob interesa i odobrava pravne poslove u slučaju sukoba interesa;

-        odlučuje o osnivanju privrednih, sportskih društava, ustanova, agencija i dr. od značaja za Udruženje „SREMUŠ“ i njegove članove;

-       odlučuje o imenovanju organa pravnih lica koja osniva u ime Udruženja „SREMUŠ“;

-        odlučuje o pokretanju spora ili odustajanju od njega;

-         obrazuje Sekretarijat Upravnog odbora;

-          utvrđuje Sportska pravila za „SREMUŠ BIO SKAUTING“ i rekreativno - planinarske boravke u prirodi, iz domena koncepta „SREMUŠ“;

-          donosi Disciplinski pravilnik Udruženja „SREMUŠ“, na predlog Veća časti;

-          utvrđuje i usvaja pravilnike o radu, programe, planove rada komisija, službi i drugih radnih tela i usvaja njihove izveštaje o radu;

-          izdaje, licencira i oduzima dozvole za rad sportskim i drugim stručnjacima iz nadležnosti „SREMUŠ“-a i „SREMUŠ“ kadrovima u skladu sa odgovarajućim pravilnikom;

-                     osniva, odnosno ukida fondove i reguliše njihov rad i korišćenje;

-                     donosi odluku o prijemu novih članova;

-          donosi odluku o načinu organizovanja aktivnosti, visini dnevnica i drugih troškova vezanih za funkcionisanje Udruženja „SREMUŠ“;

-          određuje koji se dokumenti i podaci smatraju službenom i drugom tajnom;

-                     odlučuje o zahtevima za osnivanje Sekcija, Ogranaka, Podružnica, klubova i sl.;

-                     priprema radne i druge materijale za Skupštinu;

-          bira (imenuje) predstavnike Udruženja „SREMUŠ“ u Saveze i organizacije kojima „SREMUŠ“ pristupi;

-          Organizuje školovanje „SREMUŠ“ kadrova i polaganje ispita za „SREMUŠ“ zvanja;

-          inicira, organizuje i saziva savetovanja, seminare, tečajeve i druge skupove i sarađuje u tome sa organima, članstvom, ograncima i dr. saradnicima;

-          sarađuje sa Nadzornim odborom u smislu pridržavanja zakonskih i drugih propisa i odredbi Statuta i omogućuje mu uvid u svoj rad;

-          uspostavlja vezu sa državnim organima, organima lokalne samouprave i drugim organizacijama povodom pitanja koja se odnose na ostvarivanje ciljeva i sadržaja rada Udruženja „SREMUŠ“ (realizacije koncepta „SREMUŠ“);

-                     odlučuje o saradnji sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;

-          utvrđuje predloge za dodelu „SREMUŠ“ priznanja organizacijama i pojedincima zaslužnim za razvoj Udruženja „SREMUŠ“ i predlaže lica za kategorizaciju;

-          raspravlja o predstavkama i žalbama, te donosi mišljenjlj i odluke u vezi sa njima;

-          obavlja sve druge aktivnosti vezane za ostvarivanje ciljeva Udruženja „SREMUŠ“, koje su na osnovu ovog Statuta u njegovoj nadležnosti, ili koje nisu, na osnovu ovog Statuta, u izričitoj nadležnosti Skupštine ili drugih organa „SREMUŠ“-a.

Član 61.

            Sednice Upravnog odbora se snimaju, a Sekretar Udruženja „SREMUŠ“, na osnovu snimka, sačinjava zapisnik, koji potpisuju predsedavajući sednice i zapisničar - Sekretar.

 Član 62.

Za vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbora  može obrazovati stalne – povremene komisije i radna tela ili imenovati pojedina lica.

Odlukom o obrazovanju komisije ili radnog tela, odnosno imenovanju lica, utvrđuje se njihov sastav i delokrug  rada. Upravni odbor koordinira i usmerava njihovu aktivnost i raspravlja o njihovom radu.

 

Član 63.

Stalne komisije Udruženja „SREMUŠ“ su:

-                     Komisija za „SREMUŠ“ i druge akcije.

-                     Stručna Komisija za dalji razvoj koncepta „SREMUŠ“.

-                     Komisija za „SREMUŠ BIO SKAUTING“.

-                     Komisija za marketing i MFP.

-                     Komisija za sportske i druge objekte.

-                     Komisija za zaštitu životne sredine.