OBLICI ORGANIZOVANJA I RADA U „SREMUŠ“-u

 

Član 34.

Oblici ogranizovanja i rada u Udruženju „SREMUŠ“ su: saveti, komisije, odbori, sekcije, ogranci, klubovi, kancelarije, specijalizovani servisi i dr.

Delokrug, nadležnost, sastav i način rada pojedinih organizacionih delova i oblika rada u Udruženju „SREMUŠ“ uređuju se odgovarajućim opštim aktima, koja donosi Upravni odbor.

Udruženje „SREMUŠ“, pored navedenih u ovom Statutu, može da obrazuje i druge povremene i stalne komisije.

Nadležnost i rad komisija bliže se uređuju odgovarajućim opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“ i odlukama Upravnog odbora.

            Komisije čine:

  1. Predsednik komisije koga imenuje i razrešava Upravni odbor.
  2. Dva do četiri člana komisije koje imenuje i razrešava Upravni odbor Udruženja druženja „SREMUŠ“ na predlog Predsednika komisije.

            Mandat predsednika i članova stalne komisije traje četiri godine, a trajanje povremenih komisija reguliše se aktom o njihovom osnivanju.

 

ORGANI UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 35.

Udruženjem „SREMUŠ“ upravljaju, preko svojih izabranih tela i organa, punoletni članovi – iz sastava redovnog članstva i delegati – iz sastava ogranaka, na osnovu zvanične evidencije članstva i ogranaka.

 

Član 36.

Organi Udruženja „SREMUŠ“ su:

-   Skupština Udruženja „SREMUŠ“;

-   Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Nadzorni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Veće časti Udruženja „SREMUŠ“;

-   Predsednik Udruženja „SREMUŠ“;

-   Potpredsednik Udruženja „SREMUŠ“;

-   Načelnik Udruženja „SREMUŠ“;

-   Sekretar Udruženja „SREMUŠ“.

Član 37.

Mandat članova organa Udruženja „SREMUŠ“ traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Posle dva mandata, birani član, može biti ponovo biran posle pauze od jednog mandata.

U slučaju kada je istekao mandat organa Udruženja „SREMUŠ“, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti novoizabranih organa.

Član 38.

Lica koja su pravnosnažno osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo; teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, kao i za krivična dela propisana zakonom koji se odnosi na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ne mogu vršiti funkcije Predsednika, Potpredsednika, Načelnika, Sekretara, likvidatora ili članova organa Udruženja „SREMUŠ“,  dok traju pravne posledice osude .

Član 39.

Članovi organa Udruženja „SREMUŠ“ odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom. Za štetu ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke, izdvojili svoje mišljenje  ili su se uzdržali od glasanja. 

Član 40.

Član organa Udruženja „SREMUŠ“ nema pravo glasa na sednici organa Udruženja „SREMUŠ“ kad se odlučuje o:

  1. pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega;
  2. odobravanju poslova između njega i Udruženja „SREMUŠ“, u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju;
  3. njegovoj odgovornosti ili razrešenju.

Član organa „SREMUŠ“-a nema pravo glasa ako se odluka odnosi na zaključenje  pravnog posla sa njim ili na to da se spor između njega i „SREMUŠ“-a povede ili okonča, ili ako se odlučuje o imovinskim pitanjima koja su povezana sa njegovim bračnim drugom ili rođakom do drugog stepena srodstva u pravoj liniji ili se odnose na neko pravno lice nad kojim on ima kontrolu ili ekonomski interes.