STATUT UDRUŽENJA "SREMUŠ" - III DEO:

 

ČLANSTVO U UDRUŽENJU „SREMUŠ“

 

Član 22.

Članstvo u „SREMUŠ“-u se zasniva na dobrovoljnosti, uz prihvatanje programskih ciljeva, zadataka i sadržaja Statuta, kao i pravilnika, kriterijuma, odluka i drugih posebnih akata i uslova koje, u skladu sa zakonom, donese Skupština i Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“.

Član se postaje potpisivanjem pristupnice, koja je ujedno i prijava Upravnom odboru za učlanjenje i uplatom godišnje članarine.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina prijavu za učlanjenje podnosi njegov zakonski zastupnik.

 

Član 23.

            Odluku o prijemu u članstvo, u skaldu sa ovim Stutom i drugim posebnim aktima Udruženja „SREMUŠ“, donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član 24.

Članstvo u Udruženju „SREMUŠ“ prestaje:

-         neplaćanjem članarine ili zbog duže neaktivnosti člana;

-          svojevoljnim istupanjem iz članstva, uz davanje pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika;

-          isključenjem iz članstva, odlukom nadležnog organa Udruženja „SREMUŠ“, zbog nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja;

-          prelaskom u drugo sportsko udruženje (klub) – putem ispisnice ili drugim međusobnim sporazumom;

               Prelazak u drugi klub podrazumeva i ispisnicu overenu od strane nadležnog lica iz Udruženja „SREMUŠ“.

Konačnu odluku o prestanku članstva, po predloženom rešenju Suda časti  ili po žalbi člana na to rešenje, donosi skupština Udruženja „SREMUŠ“.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 25.

Udruženje „SREMUŠ“ može članovima i građanima, posebno zaslužnim za rad u ostvarenju ciljeva i zadataka „SREMUŠ“-a, dodeliti zvanje zaslužnog ili počasnog člana.

Zvanje zaslužnog i počasnog člana, na predlog Upravnog Odbora, dodeljuje Skupština Udruženja „SREMUŠ“.

Član 26.

Članovi koji pristupe Udruženju „SREMUŠ“, mogu biti registrovani kao takmičari u takmičarskim disciplinama „SRBIOS“-a, ili mogu svoje članstvo zasnivati na rekreativnom bavljenju planinarskim aktivnostima, po konceptu „SREMUŠ“.

Član 27.

Ogranak Udruženja „SREMUŠ“ može podneti zahtev za organizaciju samostalnih takmičenja po sadržajima „SRBIOS“-a ili obuke po konceptu „SREMUŠ“ nakon 5 (pet) godina provedenih u statusu koji se reguliše sporazumom sa Udruženjem „SREMUŠ“, pri osnivanju ogranka - kluba.

Odluku po zahtevu iz stava 1 ovog člana donosi Upravni odbor „SREMUŠ“-a.

Sadržaji aktivnosti iz stava 1 ovog člana ne mogu ni u čemu odstupati od koncepta „SREMUŠ“ ili takmičenja po kategorijama „SRBIOS“-a.

Član 28.

Član Udruženja „SREMUŠ“ ima pravo da:

-         ravnopravno, sa drugim članovima, učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

-          neposredno i preko organa Udruženja učestvuje u odlučivanju na Skupštini;

-          bira i bude biran u sve organe i radna tela Udruženja „SREMUŠ“;

-           bude redovno i blagovremeno obaveštavan o radu Udruženja „SREMUŠ“,

-           daje inicijative i podnosi predloge za rad i razvoj Udruženja „SREMUŠ“;

-           da pokreće akcije i preduzima mere radi ostvarivanja prihvaćene inicijative;

Član 29.

Član Udruženja „SREMUŠ“ ima obaveze da:

-                     aktivno i neposredno radi na ostvarivanju programskih ciljeva „SREMUŠ“-a;

-                     učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja „SREMUŠ“;

-                     uredno plaća članarinu;

-                     savesno čuva imovinu Udruženja „SREMUŠ“;

-                     čuva ugled Udruženja „SREMUŠ“.

Član 30.

U Udruženje „SREMUŠ“ se mogu, po zahtevu i uz saglasnost Upravnog odbora „SREMUŠ“-a, učlaniti i organizacije za obavljanje sportske delatnosti iz domena „SRBIOS“-a, profesionalna i stručna udruženja, i druge organizacije koje svojom aktivnošću i delatnošću unapređuju rad „SRBIOS“-a i koncepta „SREMUŠ“.

Član 31.

            Udruženje „SREMUŠ“ vodi evidenciju svojih članova (Knjiga članova), i druge bazične evidencije u skladu sa Zakonom o sportu.

Udruženje „SREMUŠ“ je dužno da se upiše u matičnu evidenciju, u skladu sa Zakonom o sportu.

            Odluke organa Udruženja „SREMUŠ“ obavezno se unose u Knjige odluka.

 

Član 32.

Članovi Udruženja „SREMUŠ“ koji namerno ili iz nehata postupe suprotno Statutu i drugim opštim aktima, odlukama organa ili ovlašćenih lica ili povrede ugled Udruženja „SREMUŠ“ mogu disciplinski odgovarati i biti kažnjeni:

  1. opomenom;
  2. javnom opomenom;
  3. suspenzijom;
  4. zabranom obavljanja dužnosti;
  5. isključenjem iz Udruženja „SREMUŠ“.

Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“ bliže uređuje disciplinske mere, disciplinske prekršaje i disciplinski postupak, u skladu sa ovim Statutom. 

Član 33.

Nijedan član Udruženja „SREMUŠ“ ne može biti disciplinski kažnjen ili snositi druge negativne posledice zbog korišćenja svojih prava utvrđenih Zakonom, i opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“.