STATUT UDRUŽENJA "SREMUŠ" - II DEO:

 

CILJEVI, SADRŽAJ I ZADACI UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 17.

Ciljevi Udruženja „SREMUŠ“ su: uvođenje i razvijanje nove sportske discipline „SRBIOS“ i sistema „SRBIOS“ takmičenja; rekreativno planinarenje, uz edukaciju članova (posebno dece i omladine) po pitanjima iz sportske orijentacije, koncepta ishrane iz prirode „SREMUŠ“ i zaštite životne sredine, kao i promovisanje zdravijeg načina života i ishrane, kroz aktivne edukativne boravke u prirodi i praktičnu primenu samoniklih jestivih darova iz prirode u svakodnevnoj ishrani.

Član 18.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje „SREMUŠ“ naročito:

 1. Organizuje i učestvuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, takmičenja u disciplini „SRBIOS“ („sremuš bio skauting“), zasnovanog na konceptu ishrane iz prirode „SREMUŠ“;
 2. Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, rekreativno – edukativne boravke u prirodi, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge vrste aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine i po konceptu „SREMUŠ“;
 3. Školuje „SREMUŠ“ kadrove i organizuje ih za rad na organizaciji takmičenja i edukaciji dece i omladine u oblasti „SREMUŠ“ koncepta;
 4. Predstavlja, zastupa i sarađuje sa univerzitetima, školama, savezima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama koji se bave sportom, zdravijim načinom života, zaštitom životne sredine i samoniklim jestivim darovima iz prirode.
 5. Osnivanje planinarsko – sportskih klubova, saveza, u „SREMUŠ BIO SKAUTING“-u (“SRBIOS“), zasnovanom isključivo na konceptu ishrane iz prirode „SREMUŠ“.
 6. Donošenje jedinstvenih Pravilnika i standarda o stručnom radu;
 7. Podizanje opšte svesti, kulture i morala poštovaoca životne sredine;
 8. Organizovanje, regulisanje, podsticanje, pomaganje i na drugi način uticaj na uzgoj samoniklih – divljih jestivih vrsta, naročito biljnih, na prirodan način i u prirodnom ambijentu;
 9. Podizanje opšte svesti o zdravlju kao posledici ishrane i fizički aktivnog boravka u prirodnom ambijentu i takmičenja po sadržajima „SRBIOS“-a.
 10. Organizacija promovisanja proizvodnje, distribucije i upotrebe samoniklih jestivih darova iz prirode.

Član 19.

Udruženje „SREMUŠ“ realizuje i ostvaruje sledeće sadržaje i zadatke:

 •             stvara uslove za dalji razvoj Koncepta „SREMUŠ“ i svih aktivnosti Udruženja, kroz podizanje opšte svesti o izvornim vrednostima prirode i   boravke u njoj – na staništima samoniklih jestivih i drugih darova;
 •           samostalno i u saradnji sa  organizacijama – klubovima organizuje: „SREMUŠ BIO SKAUTING“ takmičenja, izlete, pohode, logorovanja, tabore, kampove, sletove, susrete, uspone, ekspedicije,  i druge sportske i planinarsko - ekološke manifestacije kroz jednodnevne, vikend i višednevne boravke u prirodi, utvrđuje principe i donosi pravilnike za takmičenja u takmičarskim disciplinama koja proizilaze iz Koncepta „SREMUŠ“;
 •          koordinira, na svim nivoima, organizovanje „SRBIOS“ takmičenja, „SREMUŠ“ boravaka u prirodi po „SREMUŠ“  konceptu i drugih aktivnosti u inostranstvu;
 •          organizuje stručno osposobljavanje članstva, „SREMUŠ“ kadrova, takmičarskih ekipa;
 •          vodi evidenciju svih članova „SREMUŠ“-a, ogranaka, sekcija, klubova;
 •          vodi evidenciju, projektuje, usklađuje izgradnju, obeležavanje, održavanje i čuvanje staništa samoniklih jestivih darova iz prirode, terena za takmičenje i pešačkih puteva, staza i transverzala;
 •          jača materijalnu osnovu „SREMUŠ“-a, ogranaka  i klubova;
 •           brine o zaštiti životne sredine, a naročito staništa samoniklih jestivih darova iz prirode, negujući ekološku i planinarsku etiku;
 •           razvija EKO kamp „Čukarak“, kao ogledno mesto obuke po konceptu „SREMUŠ“, takmičenja po „SRBIOS“-u i organizovane proizvodnje divljih biljnih i drugih vrsta, na prirodnim staništima i prirodan način.
 •           izdaje licence, sertifikate, priznanja i druga  akta iz domena ishrane iz prirode „SREMUŠ“, a pravilnike o njihovim izdavanjima doneće Upravni odbor;
 •           ostvaruje kontakate sa nadležnim državnim organima  i organima lokalne samouprave, organizacijama i institucijama;
 •           priprema programe međunarodne saradnje;
 •           aktivno učestvuje u radu domaćih i međunarodnih asocijacija čiji  je član;
 •           propagira koncept „SREMUŠ“ i sportsku disciplinu „SRBIOS“ preko sredstava javnog informisanja i na drugi način, sa posebnim akcentom na pozitivan zdravstveni uticaj na organizam i svest pojedinca i ukupne populacije;
 •           priprema i dostavlja nadležnom organu dokumentaciju za godišnju kategorizaciju „SREMUŠ BIO SKAUTING“ – kao sporta i sportista;
 •           priprema predlog godišnjeg programa za finansiranje iz državnog budžeta i projekte za učestvovanje na konkursima državnih organa i međunarodnih organizacija;
 •           organizuje izdavačku, informativnu i propagandnu delatnost;
 •           sarađuje sa sredstvima javnog informisanja radi upoznavanja javnosti sa sportskim aktivnostima i afirmacije Koncepta „SREMUŠ“;
 •           organizuje i sprovodi marketinšku delatnost;
 •           obavlja i druge poslove koji su od interesa za „SREMUŠ“, „SRBIOS“, planinarstvo i životnu sredinu uopšte.

 

Član 20.

Sportske discipline i druge aktivnosti „SREMUŠ“-a:

-          Takmičenje u kategorijama „SREMUŠ BIO SKAUTING“-a.

-          Rekreativno planinarenje, kroz pešačenje u prirodi.

-          Dijagnostika staništa  i obuka po „SREMUŠ“ konceptu.

-          Opšta planinarska orijentacija, orijentiring.

-          Planinarsko, „SRBIOS“ i drugo trčanje u prirodi.

-          Brdski (planinski) biciklizam.

-          Alpinizam.

-          Slobodno penjanje.

-          Visokogorstvo.

-          Kanjoning.

-          Turno skijanje.

-          Sportsko penjanje na prirodnoj steni.

-          Sportsko penjanje na veštačkoj steni.

-          Ekspedicionizam.

 

Navedene discipline se definišu Pravilnikom o sportskim disciplinama Planinarskog saveza Srbije. „SRBIOS“, koji nije definisan navedenim Pravilnikom razvijati do nivoa uvođenja u Pravilnik, po predlogu Udruženja „SREMUŠ“.

Član 21.

Udruženje „SREMUŠ“ organizuje takmičenja u kategorijama „SREMUŠ BIO SKAUTING“, prati i vrednuje ekipne i pojedinačne rezultate.

 Udruženje „SREMUŠ“ kategoriše organizacije – klubove i pojedince na osnovu sportskih rezultata i doprinosa razvoju „SREMUŠ BIO SKAUTING“-a, u skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji, koga donosi Upravni odbor.