Štampa
Kategorija: Statut
Pogodaka: 1835

Deo Statuta - OPŠTE ODREDBE:

 

         U skladu sa odredbama Zakona o sportu („Sl. glasnik RS“ br. 24/11) i  Odluke Odbora delatnosti ishrane iz Prirode „SREMUŠ“ o odvajanju od PSD „Kopaonik“ (član  84. stav 4. Zakona o sportu), na osnivačkoj sednici održanoj dana 06. maja 2012. godine, u Beogradu (Ustanička 64/VI), usvojen je:

S  T  A  T  U  T

UDRUŽENJA „PLANINARSKO – SPORTSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING““

 

OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Udruženje „PLANINARSKO – SPORTSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING““ (u daljem tekstu: Udruženje „SREMUŠ“) je nevladino, dobrovoljno, samostalno i neprofitno sportsko udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti: planinarstva i sportsko – edukativne orijentacije, na osnovama koncepta ishrane iz prirode „SREMUŠ“.

 

Član 2.

Naziv Udruženja je: PLANINARSKO – SPORTSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING“.

Skraćeni naziv Udruženja je: „SREMUŠ“.

Udruženje „SREMUŠ“ ima sedište u Beogradu, Ustanička broj 64/VI.

Udruženje „SREMUŠ“ svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Član 3.

Udruženje „SREMUŠ“ ima svoj okrugli pečat čijom ivicom, ćirilicom, kružno ispisano: PLANINARSKO – SPORTSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING“, Beograd, U sredini pečata je ugrađen izvorni znak koncepta ishrane iz Prirode „SREMUŠ“, a ispod znaka reč „SRBIOS“.

Udruženje „SREMUŠ“ ima štambilj pravougaonog oblika 60h40 mm sa zaglavljem u kojem je ćiriličnim pismom ispisan pun naziv Društva, sa rubrikom za predmet, delovodni broj i datum.

Zaštitni znak Udruženja je već afirmisani izvorni znak koncepta „SREMUŠ“.

Zastava „SREMUŠ“-a je blago zelene (rezedo) boje, sa znakom koncepta u sredini.

Slava Udruženja „SREMUŠ“ je:  „Sv. Vrači“ (14. novembar).

 

Član 4.

Odlukom Odbora delatnosti „SREMUŠ“ od 25. oktobra 2011. godine, na predlog autora koncepta „SREMUŠ“ i na osnovama Koncepta ishrane iz prirode „SREMUŠ“, delatnost se odvaja od PSD „Kopaonik“ i formira PLANINARSKO – SPORTSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING“.

„SREMUŠ“ je pravni sledbenik, ranije Sekcije, pa Delatnosti Ishrane iz Prirode „SREMUŠ“, inicirane od autora koncepta Radenka Lazića, razvijane i afirmisane u PSD „Kopaonik“ u periodu od kraja 1995. do polovine 2012. godine, kada izmenom Statuta, gubi stečeni status ravnopravne delatnosti i u tom statusu prestaje da postoji u PSD „Kopaonik“.

            „SREMUŠ“ je pravni slebdenik i Komisije za ishranu iz prirode PSS-a (Planinarski Savez Srbije) koja je, takođe, izmenom Statuta PSS prestala da postoji.

Sva autorska, stečena i druga prava, sticana od kraja 1995. do polovine 2012. godine (imovina, sredstva, prava i dr.), po pravu autorstva i sledbeništva, odvajanjem od PSD „Kopaonik“, ostaju u nadležnosti  autora i novoosnovanog Udruženja „SREMUŠ“.

 

Član 5.

Izvorište nove sportsko – takmičarske  discipline „SREMUŠ BIO SKAUTING“ („SRBIOS“) i punog naziva „Planinarsko – sportsko – ekološko Udruženje za ishranu iz Prirode „SREMUŠ  BIO SKAUTING““ je autorizovani „Koncept ishrane iz Prirode „SREMUŠ““, autora Radenka Lazića.

Član 6.

Suštinu koncepta „SREMUŠ“ čine sledeći sadržaji:

Član 7.

„SREMUŠ  BIO SKAUTING“ („SRBIOS“), kao nova sportsko – takmičarska disciplina, je zadato trčanje kroz nepoznati (divlji) prostor, uz primenu znanja iz koncepta „SREMUŠ“, u vidu brzinskog takmičenja i takmičenja u znanju i spretnosti, a sve kroz kategorije, discipline i dr. oblike, koje će Udruženje „SREMUŠ“ postupno razvijati do nivoa ekstremnog sporta.

Član 8.

Radi očuvanja izvornosti koncepta „SREMUŠ“ i „SRBIOS“-a, na odluke i rešenja koje nisu u skladu sa izvornim konceptom „SREMUŠ“, autor koncepta ima pravo veta, uz pismeno obrazloženje svog stava.

Odluka i druga akta iz stava 1 ovog člana, po ulaganju veta, vraćaju se na ponovno razmatranje, uz obavezu organa koji je razmatra da uvaži obrazložene razloge za veto. 

Član 9.

    Udruženje „SREMUŠ“ se ograđuje od bilo kakve aktivnosti iz oblasti Koncepta „SREMUŠ“ i discipline „SRBIOS“, koju organizuje bilo ko, a da to nije u saglasnosti sa ovim Statutom, Zakonom, pravilnicima i drugim aktima koje donesu organi „SREMUŠ“-a.

 

Član 10.

Koncept „SREMUŠ“ i „SRBIOS“ su od opšteg interesa za razvoj mladih, kroz:

Član 11.

Udruženje „SREMUŠ“ je samostalno u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka, ima status pravnog lica,  sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutum i upisuje se u registar sportskih organizacija u skladu sa Zakonom o sportu.

Statut i druga opšta akta Udruženja „SREMUŠ“ moraju biti u saglasnosti sa Zakonom o sportu, ovim Statutom i opštim aktima nadležnih granskih Sportskih Saveza, u suprotnom su nevažeća.

U slučaju nesaglasnosti odredbe Statuta Udruženja „SREMUŠ“ sa Zakonom o sportu i odredbom Statuta i opšteg akta nadležnih granskih Sportskih Saveza, neposredno se primenjuje odredba Zakona o sportu i Statuta i opšteg akta nadležnih granskih Sportskih Saveza.

Član 12.

Udruženje „SREMUŠ“ predstavlja i zastupa predsednik Udruženja, bez ograničenja, u skladu sa zakonom i Statutom udruženja.

Predsednika Udruženja „SREMUŠ“ bira Skupština, većinom glasova članova sa pravom glasa, na vreme od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

U određenim situacijama Predsednik, kao zastupnika,  može da ovlasti i drugo lice iz sastava upravnih organa Udruženja „SREMUŠ“. U aktu kojim ovlašćuje drugo lice za zastupanje, Predsednik mu definiše obaveze, ovlašćenja i druga pitanja u vezi sa tim.

U slučaju duže sprečenosti Predsednika, dužnost Predsednika vrši lice koje ovlasti Predsednik Udruženja „SREMUŠ“.

U slučaju trajne sprečenosti Predsednika, dužnost Predsednika, do prve Skupštine, vrši Potpredsednik ili lice koje za to ovlasti Upravni odbor.

Član 13.

Udruženje „SREMUŠ“ može postati član planinarskih, orijentiringi drugih sportskih ogranizacija u Srbiji, kao i međunarodnih sportskih organizacija i asocijacija, kada je to od značaja za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja „SREMUŠ“.

Pitanja aktivnosti, saradnje i dr. koja proističu iz koncepta „SREMUŠ“, moraju biti regulisana sporazumom i dr. aktima, uz obavezno poštovanje izvornosti koncepta „SREMUŠ“.

Član 14.

Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija lica članova u nadležnosti Udruženja „SREMUŠ“, s obzirom na neko lično svojstvo, status, opredeljenje ili uverenje, u skladu sa zakonom.

Odredbe opštih akata Udruženja „SREMUŠ“ kojima se na bilo koji način utvrđuje ili stvara diskriminacija lica u njihovoj nadležnosti – ne primenjuje se, a pojedinačna akta kojima se vrši diskriminacija – ništavna su.

U Udruženju „SREMUŠ“ nije dopušteno kršenje sloboda i prava čoveka i građanina.

Termini kojima su u ovom Statutu označeni položaji, profesije, odnosno zanimanja, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Član 15.

Udruženje „SREMUŠ“ može osnovati, učestvovati u osnivanju ili kupiti preduzeće, agencije, sportske klubove, kampove i druge pravne subjekte, koji mogu doprineti realizaciji sadržaja koncepta „SREMUŠ“-a i „SRBIOS“-a.

Član 16.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom i drugim opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o sportu i udruženjima.