Aktivnost Ishrane iz Prirode

četvrtak, 29 oktobar 2009 01:00 Vlada Jerkovic
Štampa

Priprema za izlet - akcija na terenu

 

  1. Ubiranje i korišćenje plodova Prirode, bez obzira da li se radi o samoniklom bilju, gljivama ili divljim životinjama, skopčano je sa puno opasnosti od grešaka sa teškim posledicama, a najbolja zaštita je visok nivo znanja, discipline, poštovanje pravila ponašanja u prirodi, pridržavanje uputstava instruktora i stalno dopunjavanje sopstvenog znanja.
  2. Zlatno pravilo pri ubiranju plodova Prirode glasi: ''svaki plod Prirode smatrajte nepogodnim za ljudsku ishranu, ako nemate druga saznanja''.
  3. Ubiranje plodova Prirode ima smisla vršiti samo na ekološki očuvanim lokalitetima.
  4. Ubiranje plodova Prirode dozvoljeno je samo na način koji ne ugrožava prirodnu ravnotežu između pojedinih biljnih i životinjskih vrsta, niti ugrožava reprodiktivnost njihovih prirodnih staništa.
  5. Ubiranje plodova Prirode vršiti proredom, bez obzira na bogatstvo staništa.
  6. Ubrati samo onu količinu plodova Prirode za koju ste sigurni da ćete je utrošiti. Bacanje plodova Prirode ubranih u nekontrolisanim količinama kosi se sa moralnim normama Pokreta za ishranu iz Prirode.
  7. Ne uništavati niti oštećivati ni jedan plod Prirode nepogodan za ljudsku ishranu (otrovne i škodljive biljke, pečurke i životinje), jer u prirodnom lancu svaki od tih plodova Prirode ima svoju korisnu funkciju.
  8. Ubiranje samoniklog bilja vršiti oštrim nožem ili drugom pogodnom alatkom, jer se tako biljka najmanje oštećuje. Nije dozvoljeno kidanje ili odlamanje stabljike i čupanje, sem ako se radi o ubiranju podzemnih delova biljki.
  9. Ubiranje plodova Prirode vršiti uz upotrebu zaštitnih rukavica, radi izbegavanja ozleda i ujeda insekata i gmizavaca.

 

Organizovanom aktivnošću delatnosti ishrane iz Prirode "SREMUŠ" smatra se realizacija planske ili vanredne aktivnosti koju organizovano izvode ovlašćeni pripadnici delatnosti. Učešće pojedinaca, na bilo kojoj aktivnosti, van organizovanog učešća, ne smatra se organizovanom aktivnošću Odbora za ishranu iz Prirode.

Vođa akcije i instruktor kojima je poverena organizacija i izvođenje konkretne akcije predstavljaju tim odgovoran za organizovanje i izvođenje akcije.

Svaki UČESNIK U AKCIJI je obavezan da se adekvatno pripremi za predviđenu akciju, što podrazumeva:
Poslednje ažurirano ponedeljak, 26 septembar 2011 14:36