Sremus.org

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta
Ko smo mi


Statut Udruženja - IV deo

El. pošta Štampa PDF

OBLICI ORGANIZOVANJA I RADA U „SREMUŠ“-u


Član 34.

Oblici ogranizovanja i rada u Udruženju „SREMUŠ“ su: saveti, komisije, odbori, sekcije, ogranci, klubovi, kancelarije, specijalizovani servisi i dr.

Delokrug, nadležnost, sastav i način rada pojedinih organizacionih delova i oblika rada u Udruženju „SREMUŠ“ uređuju se odgovarajućim opštim aktima, koja donosi Upravni odbor.

Udruženje „SREMUŠ“, pored navedenih u ovom Statutu, može da obrazuje i druge povremene i stalne komisije.

Nadležnost i rad komisija bliže se uređuju odgovarajućim opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“ i odlukama Upravnog odbora.

            Komisije čine:

 1. Predsednik komisije koga imenuje i razrešava Upravni odbor.
 2. Dva do četiri člana komisije koje imenuje i razrešava Upravni odbor Udruženja druženja „SREMUŠ“ na predlog Predsednika komisije.

            Mandat predsednika i članova stalne komisije traje četiri godine, a trajanje povremenih komisija reguliše se aktom o njihovom osnivanju.

 

ORGANI UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 35.

Udruženjem „SREMUŠ“ upravljaju, preko svojih izabranih tela i organa, punoletni članovi – iz sastava redovnog članstva i delegati – iz sastava ogranaka, na osnovu zvanične evidencije članstva i ogranaka.

 

Član 36.

Organi Udruženja „SREMUŠ“ su:

-   Skupština Udruženja „SREMUŠ“;

-   Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Nadzorni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Veće časti Udruženja „SREMUŠ“;

-   Predsednik Udruženja „SREMUŠ“;

-   Potpredsednik Udruženja „SREMUŠ“;

-   Načelnik Udruženja „SREMUŠ“;

-   Sekretar Udruženja „SREMUŠ“.

Član 37.

Mandat članova organa Udruženja „SREMUŠ“ traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Posle dva mandata, birani član, može biti ponovo biran posle pauze od jednog mandata.

U slučaju kada je istekao mandat organa Udruženja „SREMUŠ“, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti novoizabranih organa.

Član 38.

Lica koja su pravnosnažno osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo; teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, kao i za krivična dela propisana zakonom koji se odnosi na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ne mogu vršiti funkcije Predsednika, Potpredsednika, Načelnika, Sekretara, likvidatora ili članova organa Udruženja „SREMUŠ“,  dok traju pravne posledice osude .

Član 39.

Članovi organa Udruženja „SREMUŠ“ odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom. Za štetu ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke, izdvojili svoje mišljenje  ili su se uzdržali od glasanja. 

Član 40.

Član organa Udruženja „SREMUŠ“ nema pravo glasa na sednici organa Udruženja „SREMUŠ“ kad se odlučuje o:

 1. pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega;
 2. odobravanju poslova između njega i Udruženja „SREMUŠ“, u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju;
 3. njegovoj odgovornosti ili razrešenju.

Član organa „SREMUŠ“-a nema pravo glasa ako se odluka odnosi na zaključenje  pravnog posla sa njim ili na to da se spor između njega i „SREMUŠ“-a povede ili okonča, ili ako se odlučuje o imovinskim pitanjima koja su povezana sa njegovim bračnim drugom ili rođakom do drugog stepena srodstva u pravoj liniji ili se odnose na neko pravno lice nad kojim on ima kontrolu ili ekonomski interes.

 

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:10
 

Statut Udruženja - V deo

El. pošta Štampa PDF

 

SKUPŠTINAUDRUŽENJA „SREMUŠ“


Član 41.

SKUPŠTINA Udruženja „SREMUŠ“ je najviši organ upravljanja i čine je svi njegovi članovi.

Broj članova Skupštine se utvrđuje na osnovu Knjige članova Udruženja „SREMUŠ“ pre početka svake sednice Skupštine.

Delegati u Skupštini imaju prava utvrđena Zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

 

Član 42.

Rad Skupštine ja javan.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuju Predsednik, zapisničar i dva overivača zapisnika.

Član 43.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

 

Član 44.

Redovna radna sednica se održava jednom godišnje, a izborna sednica Skupštine održava se svake četvrte godine, po pravilu najkasnije dva meseca pre isteka mandata Predsedniku Udruženja „SREMUŠ“.

Izbornu i redovnu sednicu Skupštine saziva Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ na osnovu odluke Upravnog odbora.

Sednica se zakazuje pisanim  obaveštenjem, najmanje 20 dana pre održavanja, sa naznakom o: mestu održavanja, vremenu početka rada i predlogu dnevnog reda. U prilogu se obezbeđuju i odgovarajući materijali.

Sednicom predsedava lice ili radno predsedništvo koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Član 45.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine.

Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže, a Skupština raspravlja i odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

Vanrednu sednicu obavezno saziva Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ po zahtevu iz stava 1 i 2 ovog člana, u roku od trideset dana od prijema urednog zahteva.

U slučaju da Predsednik ne sazove vanrednu sednicu u predviđenom roku, saziva je Nadzorni odbor u roku od deset dana.

 

Član 46.

Članovi Udruženja „SREMUŠ“ obaveštavaju se o datumu za sednicu Skupštine i dnevnom redu, usmeno na redovnom sastanku i/ili elektronskom poštom, po pravilu najmanje 2 nedelje pre održavanja sednice Skupštine.

Član Udruženja „SREMUŠ“ može dati predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine, pismenim podneskom sa obrazloženjem, najkasnije nedelju dana pre održavanja Skupštine.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ najkasnije tri dana pre sednice Skupštine utvrđuje definitivni dnevni red Skupštine i objavljuje ga na oglasnoj tabli i/ili na internet sajtu „SREMUŠ“-a. 

Član 47.

Skupština može da zaseda ako sednici prisustvuje više od polovine članova i predstavnika sa pravom glasa.

Ukoliko u zakazano vreme početka nema kvoruma, Skupština počinje sa radom i punopravno odlučuje nakon 30 minuta, ako je prisutna jedna trećina predstavnika. Ukoliko nije ispunjen ni taj uslov, Predsednik u roku od 15 dana saziva novu sednicu Skupštine.

 

Član 48.

Skupština punopravno odlučuje većinom glasova prisutnih članova i predstavnika sa pravom glasa, javnim ili tajnim glasanjem, o čemu se glasa na samoj Skupštini.

Skupština sve odluke donosi javno, dizanjem ruku, osim ako Skupština većinom potrebnom za rad i odlučivanje ne odluči da se glasanje obavi tajno.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statutarnim promenama i prestanku rada Udruženja „SREMUŠ“ neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Odluke Skupštine su obavezujuće za sve organe i članove Udruženja „SREMUŠ“, kao za sve Sekcije – Ogranke i dr. organizacije učlanjene u Udruženje „SREMUŠ“.

O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine, a pojave se tokom sednice Skupštine, može se donositi odluka samo ako se Skupština sa time saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

 

Član 49.

Sednica Skupštine odvija se po Poslovniku o radu Skupštine.

Na početku sednice Skupštine, Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje i da li je Skupština sazvana u skladu sa ovim Statutom.

 

Član 50.

        Skupština Udruženja „SREMUŠ“ razmatra, donosi i usvaja:

-          Statut Udruženja „SREMUŠ“, njegove izmene i dopune, kao i autentično tumačenje Statuta Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Program rada Udruženja „SREMUŠ“ i utvrđuje smernice za njegovo izvršenje;

-                     programsku orijentaciju Udruženja „SREMUŠ“ za naredni period;

-                     finansijski plan za naredni period i finansijski izveštaj za prethodnu godinu;

-                     godišnji izveštaj o radu Udruženja „SREMUŠ“ i njegovih organa;

-          razmatra aktuelna pitanja rada Udruženja „SREMUŠ“, donosi odluke i zaključke, zauzima stavove i daje mišljenja i preporuke;

-                     Odluku o prestanku rada Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o statusnim promenama Udruženja „SREMUŠ“;

-                     kodeks ponašanja članova Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o raspolaganju nepokretnostima Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o udruživanju u druge Sportske Saveze i organizacije;

-                     Odluku o pravnim lekovima protiv odluka drugih organa Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Poslovnik o radu Skupštine Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o promeni imena Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o formiranju ogranaka i njihovom statusu u Udruženju „SREMUŠ“;

-          bira, imenuje, opoziva i razrešava dužnosti članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti kao i Seretara, Načelniks, Predsednika i Potpredsednika;

-                     Odluku o otuđivanju imovine Udruženja „SREMUŠ“;

-          odlučuje, kao drugostepeni organ, o žalbama na odluke Veća časti Udruženja „SREMUŠ“ i njena odluka je konačna;

-          odluke o osnivanju i ukidanju službi i usvaja njihova osnivačka akta ako, se one formiraju kao pravna lica;

-          verifikuje ili opoziva zaključene sporazume ili ugovore koji su od interesa za postojanje i razvoj Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Pravilnik o načinu izbora kandidata za organe Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Pravilnik o rangiranju organizacija – klubova;

-                     Pravilnik o radu Veća časti Udruženja „SREMUŠ“;

-          Pravilnik o izdavanju i oduzimanju dozvola za rad sportskim stručnjacima u Udruženju „SREMUŠ“, u skladu sa Zakonom o sportu i aktima „SREMUŠ“-a;

-                     odlučuje o nalazima i predlozima Nadzornog odbora;

-                     odlučuje o molbama i žalbama;

-          Odluku o imenovanju (zaslužnih,) počasnih članova, o pohvaljivanju i nagrađivanju;

-                     obavlja i druge poslove od interesa za Udruženje „SREMUŠ“.

 

Član 51.

Skupština bira i razrešava:

-   Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Članove Nadzorni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Članove Veće časti Udruženja „SREMUŠ“;

-   Predsednika Udruženja „SREMUŠ“;

-   Potpredsednika Udruženja „SREMUŠ“;

-   Načelnika Udruženja „SREMUŠ“;

-   Sekretara Udruženja „SREMUŠ“;

-   5 (pet) članova Upravnog odbora Udruženja „SREMUŠ“.

Član 52.

Radom Skupštine, do izbora radnog predsedništva, rukovodi predsednik Udruženja „SREMUŠ“.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ ima pravo glasa pri odlučivanju u Skupštini.

 

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:10
 

Statut Udruženja - VI deo

El. pošta Štampa PDF

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 53.

UPRAVNI ODBOR je izvršno – upravni organ Skupštine, koji rukovodi  poslovima Udruženja „SREMUŠ“ između sednica Skupštine na osnovu Zakona, ovog  Statuta, programske orijentacije i ostalih odluka i zaključaka Skupštine.

Upravni odbor se sastoji od 9 (devet) članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju najviše dva mandata, uz mogućnost ponovnog biranja, na treći mandat, posle pauze od jednog mandata.

Predsednik, Potpredsednik i sekretar „SREMUŠ“-a su istovremeno i Predsednik, Potpredsednik i Sekretar Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora ili lice koje on ovlasti, rukovodi radom istog.

Članovi Upravnog odbora se biraju na sednici izborne Skupštine iz redova članstva Udruženja „SREMUŠ“, sa liste predloženih kandidata.

Najmanje jedna petina članova Upravnog odbora moraju biti žene.

 

Član 54.

Upravni odbor održava redovne i vanredne sednice.

Redovne sednice organizuje po godišnjem planu rada Upravnog odbora, najmanje jednom tromesečno, a vanredne zakazuje i održava po potrebi.

Sednice Upravnog odbora saziva Predsednik ili Sekretar Udruženja „SREMUŠ“, u skladu sa Poslovnikom.

Član 55.

Upravni odbor se obavezno saziva na zahtev Nadzornog odbora ili najmanje pet članova Upravnog odbora.

Ako Predsednik ne sazove sednicu Upravnog odbora u roku od 15 dana, od dana podnošenja zahteva, sednicu će sazvati predlagači.

Drugi zahtevi za sazivanje sednica Upravnog odbora dostavljaju se Predsedniku Upravnog odbora koji će, nakon konsultacije sa ostalim članovima Upravnog odbora, odlučiti o sazivanju sednice.

Član 56.

Upravni Odbor Udruženja „SREMUŠ“ broji 9 (devet) članova i to:

 1. Predsednik Udruženja „SREMUŠ“;
 2. Potpredsednik Udruženja „SREMUŠ“;
 3. Sekretar Udruženja „SREMUŠ“;
 4. Načelnik Udruženja „SREMUŠ“;
 5. pet članova Upravnog odbora Udruženja „SREMUŠ“, koje imenuje Skupština;

 

Član 57.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini i obavezni su da prisustvuju sednicama Skupštine.

Članu Upravnog odbora mandat može da prestane i: smrću, ostavkom, razrešenjem i prestankom članstva u Udruženju „SREMUŠ“.

Skupština može da razreši dužnosti svakog člana Upravnog odbora pre isteka mandata. Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje do kraja mandata članova Upravnog odbora koji nisu razrešeni.

Predlog za razrešenje člana Upravnog odbora može da pokrene i Predsednik, koji istovremeno može da predloži i kandidata za novog člana.

Ukoliko prevremeno prestane mandat više od tri člana Upravnog odbora, usled smrti, ostavke ili prestanka članstva u Udruženju „SREMUŠ“, obavezno se, bez odlaganja, saziva vanredna sednica Skupštine.

 

Član 58.

Upravni odbor može da radi i odlučuje ako je na sastanku prisutno više od polovine članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova  prisutnih članova, a opšta akta iz svoje nadležnosti, većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Kod odlučivanja o pitanjima koje ne trpe odlaganje, moguće je da članovi Upravnog odbora odluku donesu telefonskim izjašnjavanjem ili elektronskom poštom, a takve odluke se unose u zapisnik prve naredne sednice Upravnog odbora.

Način rada Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu.

Član 59.

Stalno odsutni članovi su oni koji su neopravdano izostali sa tri sednice uzastopno.

O pojedinačnom pitanju, izuzetno,  članovi Upravnog odbora mogu da se izjasne u pisanom obliku.

Na sednici Upravnog odbora mogu da učestvuju predstavnici Nadzornog odbora i Veća časti, bez prava glasa.

Član 60.

Zadaci Upravnog odbora Udruženja „SREMUŠ“ su da:

-       rukovodi radom Udruženja „SREMUŠ“ između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja „SREMUŠ“;

-        organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja „SREMUŠ“;

-        poverava posebne poslove članovima, komisijama i dr. telima Udruženja „SREMUŠ“;

-        donosi finansijske odluke u ime Udruženja „SREMUŠ“;

-        sprovodi odluke i zaključke Skupštine Udruženja „SREMUŠ“;

-       na inicijativu organa Udruženja „SREMUŠ“, ogranaka ili njihovih članova priprema predlog izmena i dopuna Statuta, upućuje ga na javnu raspravu i potom na usvajanje u Skupštini;

-     odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određije posebnog zastupnika za taj postupak

-       rešava sva tekuća pitanja koja nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine;

-      priprema materijal za Skupštinu i, preko Predsednika, podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Udruženja „SREMUŠ“ i njegovih organa;

-       priprema i donosi finansijski plan i stara se o njegovom izvršenju;

-       vodi računa o ispravnosti materijalno-finansijskog poslovanja i donosi sve odluke u vezi s tim;

-       priprema i podnosi Skupštini finasijski izveštaj;

-       Usvaja završni račun Udruženja „SREMUŠ“;

-    priprema plan i program rada Udruženja „SREMUŠ“ i predlaže Skupštini kratkoročne i dugoročne ciljeve „SREMUŠ“-a i stara se o realizaciji istih;

-      priprema i usvaja opšta akta Udruženja „SREMUŠ“ potrebna za rad i ostvarivanje ciljeva „SREMUŠ“-a, koja nisu u nadležnosti Skupštine;

-       utvrđuje predlog za promenu Statuta Udruženja „SREMUŠ“;

-         utvrđuje predlog odluke o statusnim promenama;

-         upravlja imovinom Udruženja „SREMUŠ“, bez prava raspolaganja;

-       donosi odluke o prihvatanju ili odbijanju molbi za prijem u članstvo ili izlazak iz članstva Udruženja „SREMUŠ“, odlučuje o suspenziji ili predlaže isključivanje člana, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;

-         utvrđuje cenovnik usluga Udruženja „SREMUŠ“, visinu upisnine, članarine i druge finansijske obaveze članova „SREMUŠ“-a;

-         obezbeđuje, po mogućstvu, sredstva za rad Udruženja „SREMUŠ“;

-         priprema i utvrđuje predloge opštih akata i odluka iz nadležnosti Skupštine;

-         određuje naknadu stručnim saradnicima i članovima Udruženja „SREMUŠ“;

-        utvrđuje zarade privremeno i povremeno angažovanih lica u Udruženju „SREMUŠ“;

-      predlaže Skupštini (utvrđuje) nagrade i priznanja  Udruženja „SREMUŠ“ organizacijama i pojedincima za zasluge i rezultate u razvoju i unapređenju sporta i ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja „SREMUŠ“;

-       utvrđuje sukob interesa i odobrava pravne poslove u slučaju sukoba interesa;

-        odlučuje o osnivanju privrednih, sportskih društava, ustanova, agencija i dr. od značaja za Udruženje „SREMUŠ“ i njegove članove;

-       odlučuje o imenovanju organa pravnih lica koja osniva u ime Udruženja „SREMUŠ“;

-        odlučuje o pokretanju spora ili odustajanju od njega;

-         obrazuje Sekretarijat Upravnog odbora;

-          utvrđuje Sportska pravila za „SREMUŠ BIO SKAUTING“ i rekreativno - planinarske boravke u prirodi, iz domena koncepta „SREMUŠ“;

-          donosi Disciplinski pravilnik Udruženja „SREMUŠ“, na predlog Veća časti;

-          utvrđuje i usvaja pravilnike o radu, programe, planove rada komisija, službi i drugih radnih tela i usvaja njihove izveštaje o radu;

-          izdaje, licencira i oduzima dozvole za rad sportskim i drugim stručnjacima iz nadležnosti „SREMUŠ“-a i „SREMUŠ“ kadrovima u skladu sa odgovarajućim pravilnikom;

-                     osniva, odnosno ukida fondove i reguliše njihov rad i korišćenje;

-                     donosi odluku o prijemu novih članova;

-          donosi odluku o načinu organizovanja aktivnosti, visini dnevnica i drugih troškova vezanih za funkcionisanje Udruženja „SREMUŠ“;

-          određuje koji se dokumenti i podaci smatraju službenom i drugom tajnom;

-                     odlučuje o zahtevima za osnivanje Sekcija, Ogranaka, Podružnica, klubova i sl.;

-                     priprema radne i druge materijale za Skupštinu;

-          bira (imenuje) predstavnike Udruženja „SREMUŠ“ u Saveze i organizacije kojima „SREMUŠ“ pristupi;

-          Organizuje školovanje „SREMUŠ“ kadrova i polaganje ispita za „SREMUŠ“ zvanja;

-          inicira, organizuje i saziva savetovanja, seminare, tečajeve i druge skupove i sarađuje u tome sa organima, članstvom, ograncima i dr. saradnicima;

-          sarađuje sa Nadzornim odborom u smislu pridržavanja zakonskih i drugih propisa i odredbi Statuta i omogućuje mu uvid u svoj rad;

-          uspostavlja vezu sa državnim organima, organima lokalne samouprave i drugim organizacijama povodom pitanja koja se odnose na ostvarivanje ciljeva i sadržaja rada Udruženja „SREMUŠ“ (realizacije koncepta „SREMUŠ“);

-                     odlučuje o saradnji sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;

-          utvrđuje predloge za dodelu „SREMUŠ“ priznanja organizacijama i pojedincima zaslužnim za razvoj Udruženja „SREMUŠ“ i predlaže lica za kategorizaciju;

-          raspravlja o predstavkama i žalbama, te donosi mišljenjlj i odluke u vezi sa njima;

-          obavlja sve druge aktivnosti vezane za ostvarivanje ciljeva Udruženja „SREMUŠ“, koje su na osnovu ovog Statuta u njegovoj nadležnosti, ili koje nisu, na osnovu ovog Statuta, u izričitoj nadležnosti Skupštine ili drugih organa „SREMUŠ“-a.

Član 61.

            Sednice Upravnog odbora se snimaju, a Sekretar Udruženja „SREMUŠ“, na osnovu snimka, sačinjava zapisnik, koji potpisuju predsedavajući sednice i zapisničar - Sekretar.

 Član 62.

Za vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbora  može obrazovati stalne – povremene komisije i radna tela ili imenovati pojedina lica.

Odlukom o obrazovanju komisije ili radnog tela, odnosno imenovanju lica, utvrđuje se njihov sastav i delokrug  rada. Upravni odbor koordinira i usmerava njihovu aktivnost i raspravlja o njihovom radu.

 

Član 63.

Stalne komisije Udruženja „SREMUŠ“ su:

-                     Komisija za „SREMUŠ“ i druge akcije.

-                     Stručna Komisija za dalji razvoj koncepta „SREMUŠ“.

-                     Komisija za „SREMUŠ BIO SKAUTING“.

-                     Komisija za marketing i MFP.

-                     Komisija za sportske i druge objekte.

-                     Komisija za zaštitu životne sredine.

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:09
 

Statut Udruženja - VII deo

El. pošta Štampa PDF

PREDSEDNIK UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 64.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ je po funkciji Predsednik Skupštine i Predsednik Upravnog odbora „SREMUŠ“-a i rukovodi njihovim radom.

Predsednika Udruženja „SREMUŠ“ bira Skupština „SREMUŠ“-a iz reda istaknutih sportskih radnika, sportista i sportskih stručnjaka.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ bira se na vreme od četiri godine i može biti ponovo biran na istu funkciju.

Za Predsednika se predlažu najmanje 2 (dva) člana Udruženja „SREMUŠ“. Jedan član može da predloži samo jednog kandidata za Predsednika.

Predlozi se podnose Sekretarijatu Udruženja „SREMUŠ“ u pisanoj formi, najkasnije 15 (petnaest) dana pre održavanja izborne sednice Skupštine.

            Kandidati za Predsednika Udruženja „SREMUŠ“ dužni su da najkasnije 10 (deset) dana pre održavanja Izborne sednice Skupštine, dostave svoju biografiju, program rada i listu sa po 2 (dva) kandidata za Potpresednika, Načelnika i Sekretara, koji se dostavljaju članovima Skupštine Udruženja „SREMUŠ“ u elektronskom obliku.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Član 65.

U izvršavanju svojih prava i dužnosti Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ obavlja naročito sledeće zadatke:

-   predstavlja i zastupa Udruženje „SREMUŠ“, kao ovlašćeno lice, sa pravom potpisa, bez ograničenja;

-   odgovoran je za rad „SREMUŠ“-a i poštovanje zakona, Statuta i  Pravilnika o radu;

-   rukovodi radom Udruženja „SREMUŠ“ i usklađuje aktivnosti organa „SREMUŠ“-a;

-   sačinjava plan rada Društva za mandat za koji je izabran;

-   u saradnji sa Sekretarom stara se o pravovremenoj pripremi sastanaka  Upravnog odbora i Skupštine i izradi materijala za sastanke;

-   stara se o izvršenju programa, planova, odluka i zaključaka Skupštine, i u vezi s tim obaveštava Skupštinu;

-   stara se o izvršenju odluka i zaključaka Upravnog odbora;

-   stara se o ostvarivanju ciljeva Udruženja „SREMUŠ“ i prava i obaveza članova Udruženja „SREMUŠ“ i preduzima potrebne mere;

-   saziva sastanke Upravnog odbora i rukovodi njihovim radom, kao i sednice Skupštine Udruženja „SREMUŠ“, skladu sa Statutom i Poslovnikom;

-   podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Udruženja „SREMUŠ“ i predlaže program rada za narednu godinu;

-   utvrđuje predloge opštih akata i odluka koje donosi Upravni odbor;

-   potpisuje odluke i druga opšta akta koje donosi Skupština i Upravni odbor;

-   predlaže godišnji budžet Udruženja „SREMUŠ“ i, u saradnji sa  Sekretarom, obezbeđuje finansijska i druga sredstva za rad „SREMUŠ“-a;

-   rukovodi finansijama Udruženja „SREMUŠ“ i finansijski je nalogodavac;

-   odlučuje o prenosu ovlašćenja, iz svoje nadležnosti, na Sekretara i druga rukovodeća lica iz Upravnog odbora Udruženja „SREMUŠ“ i definiše nadležnosti ovlašćenog lica;

-   organizuje, usmerava i vrši koordinaciju saradnje sa nadležnim državnim organima i drugim organima i organizacijama;

-   ostvaruje saradnju sa sportskim savezima i organizacijama,čiji je član;

-   odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu;

-   organizuje, usmerava i vrši koordinaciju saradnje sa nadležnim državnim organima i drugim organima i organizacijama;

-   ostvaruje saradnju sa drugim sportskim i drugim organizacijama,

-   obavlja i druge poslove određene ovim statutom i Poslovnikom o radu Upravnog odbora kao i druge poslove koje mu odredi Skupština.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ određena ovlašćenja iz svog delokruga može preneti na  Sekretara i druga rukovodeća lica.

 

Član 66.

            U slučaju da Skupština Udruženja „SREMUŠ“ne usvoji godišnji izveštaj o radu Udruženja „SREMUŠ“, pristupa se glasanju o poverenju (razrešenju) Predsednika.

            Predsedniku Udruženja „SREMUŠ“prestaje funkcija pre isteka vremena, na koje je izabran, ostavkom ili razrešenjem.

            Ukoliko Predsednik Udruženja „SREMUŠ“podnese ostavku, njegove poslove preuzima Potpredsednik ili najstariji član Upravnog odbora, koji je dužan da sazove vanrednu izbornu Skupštinu, koja će se održati najkasnije tri meseca od dana podnošenja ostavke.

            Skupština može Predsednika da razreši dužnosti pre isteka mandata.

            Predsednik je razrešen ako za njegovu smenu glasa većina od ukupnog broja članova Skupštine. Razrešenjem predsednika razrešavaju se i svi članovi Upravnog odbora s danom prve sednice Skupštine na kojoj se bira novi Predsednik, u skladu sa ovim Statutom.

            Do izbora novog Predsednika i članova, Upravni odbor može da obavlja samo poslove predviđene već prethodno usvojenim planom i programom rada.

 

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:08
 

Statut Udruženja - VIII deo

El. pošta Štampa PDF

POTPREDSEDNIK UDRUŽENJA „SREMUŠ“

Član 67.

UdruženjE „SREMUŠ“ ima jednog Potpredsednika koji je ujedno i Potpredsednik Upravnog odbora.

Potpredsednik Udruženja „SREMUŠ“ zamenjuje Predsednika po ovlašćenju,  u slučaju njegovog odsustva i u slučajevima predviđenim zakonom.

O svim radnjama iz nadležnosti Predsednika, Potpredsednik je dužan da izvesti Predsednika odmah po prestanku razloga za zamenjivanje.

NAČELNIK UDRUŽENJA „SREMUŠ“

Član 68.

Načelnik Udruženja „SREMUŠ“ je član Upravnog odbora.

Načelnik rukovodi načelništvom koje pored njega čine rukovodioci komisija za koncept „SREMUŠ“ i sportske – „SRBIOS“ aktivnosti i službi „SREMUŠ“-a.

Načelništvo podstiče i koordinira planinarske sportske aktivnosti i utvrđuje godišnje planove sportskih aktivnosti i predloge planova akcija.

Na predlog Načelnika, Upravni odbor imenuje uži sastav Načelništva.

 

SEKRETAR UDRUŽENJA „SREMUŠ“-a

 

Član 69.

Sekretar Udruženja „SREMUŠ“ je stručno lice, koje je po svom položaju Sekretar Skupštine i Upravnog odbora.  

Sekretar za svoj rad odgovara Predsedniku, Upravnom odboru i Skupštini  „SREMUŠ“-a.

 

Član 70.

Sekretar Udruženja „SREMUŠ“:

-   Sekretar Udruženja „SREMUŠ“ je član i sekretar Upravnog odbora;

-   zastupa Udruženje „SREMUŠ“ u imovinskim i drugim pravnim poslovima;

-   rukovodi stručnom službom Udruženja „SREMUŠ“, organizuje i kontroliše obavljanje stručnih poslova i preduzima mere za njihovo unapređenje;

-   organizuje i vodi poslovanje Udruženja „SREMUŠ“ i stara se da se ono obavlja u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima i poslovnom politikom;

-   stara se o izvršenju odluka organa i tela Udruženja „SREMUŠ“;

-   stara se o ostvarivanju prava i dužnosti članova organa i tela Udruženja;

-   stara se o izvršenju finansijskog plana Udruženja „SREMUŠ“;

-   izdaje rešenja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu po odobrenju Predsednika Udruženja „SREMUŠ“;

-   stara se o pripremama sednica organa Udruženja „SREMUŠ“a i izvršavanju odluka i drugih akata tih organa;

-   snima sednice Skupštine i Upravnog odbora, sačinjava i čuva zapisnike;

-   obavlja u druge poslove u skladu sa Statutom i drugim aktima Udruženja.


REŠAVANJE MEĐUSOBNIH SPOROVA

Član 82.

            Sporove između Udruženja „SREMUŠ“ i njegovih članova u vezi sprovođenja Statuta i opštih akata,  rešava Veće časti, a kao drugostepeni organ Skupština.

 

SEKRETARIJAT UDRUŽENJA „SREMUŠ“

Član 83.

Radi efikasnog sprovođenja odluka Skupštine i Upravnog odbora Udruženja „SREMUŠ“; blagovremenog izvršavanja zadataka; efikasnijeg ostvarivanja ciljeva Udruženja i koordinacije rada organa „SREMUŠ“-a i lica sa posebnim ovlašćenjima,   formira se Sekretarijat Upravnog odbora  u skladu sa članom 37. ovog Statuta. 

Član 84.

Sekretarijat priprema sastanke Upravnog odbora i vrši poslove između sednica.

Sekretarijat se stara da se sva dokumentacija izrađuje na valjan način i obezbeđuje čuvanje dokumentacije na za to obezbeđenom i dogovorenom mestu. Sekretarijat predlaže odluku o prijemu novih članova.

Sekretarijat o svom radu izveštaj podnosi Upravnom odboru.

 

 

STRUČNA SLUŽBA UDRUŽENJA „SREMUŠ“

Član 85.

Za obavljanje stručnih, tehničkih, administrativnih, pomoćnih i njima sličnih  poslova, Udruženje „SREMUŠ“ može da ima Stručnu službu.

Poslove u Stručnoj službi obavljaju članovi Udruženja „SREMUŠ“  ili radnici sa kojima, prema Zakonu o radu, ugovor o radu sklapa Predsednik Udruženja „SREMUŠ“, na osnovu odluke Upravnog odbora.

Obavljanje određenih poslova iz stava 1. ovog člana Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“ može poveriti odgovarajućim stručnim institucijama i organizacijama.

Stručna služba Udruženja „SREMUŠ“ obavlja poslove na sprovođenju odluka, zaključaka i drugih akata organa Udruženja i oblika organizovanja i rada u Udruženju „SREMUŠ“; priprema analize, izveštaje i informacije, nacrte opštih i drugih akata; organizuje aktivnosti i izvršava poslove iz delatnosti Udruženja „SREMUŠ“ i obavlja druge poslove koje joj naloži Skupština, Upravni odbor, Predsednik ili Sekretar.

Radom Stručne službe Udruženja „SREMUŠ“ rukovodi Sekretar.

Sistematizaciju radnih mesta i zadataka, na predlog sekretara i Predsednika Udruženja „SREMUŠ“, donosi Upravni odbor.

Lica angažovana u Stručnoj službi Udruženja „SREMUŠ“, u skladu sa poslovima   koje obavljaju i  mogućnostima Udruženja, imaju pravo na odgovarajuću naknadu – zaradu.

Na Stručnu službu se ne mogu prenositi prava, dužnosti i odgovornosti organa i tela Udruženja „SREMUŠ“.Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:08
 


Strana 2 od 4

Sremuš FORUM

Prilikom kreiranja novog naloga sa našeg sajta se šalje poruka na vašu e-mail adresu za potvrdu. Proverite da li je stigla poruka i u spam direktorijum.

Imamo 50 gostiju na mreži

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Akcije koje slede:

Suvobor - jesen

Suvobor: 30.09.2018.

 
Akc."Šumski boem"

Divčibare.: 06.10.2018.

 

Važnije aktivnosti:

Učlanjenje u "SREMUŠ"

Sve o članstvu

 
"SRBIOS" sport

Novo - atraktivno!

 
Kuća Lazovića

Selo Skakavci

 

Foto: Lična karta

 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ