Sremus.org

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta
Ko smo mi


Statut Udruženja - IX deo

El. pošta Štampa PDF

NADZORNI ODBOR

 

Član 71.

Nadzorni odbor Udruženja „SREMUŠ“ je samostalni organ koji vrši kontrolu sprovođenja Statuta i drugih opštih akata Udruženja „SREMUŠ“, kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja i njegove stručne službe i nadzor nad zakonitošću rada organa Udruženja „SREMUŠ“, a izveštaj o tome podnosi Skupštini.

Član 72.

U slučaju uočavanja nepravilnosti u toku nadzora, Nadzorni odbor o tome obaveštava Predsednika, Sekretara i Upravni odbor.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ je dužan da, na obrazloženi zahtev  Nadzornog odbora, u roku od dvadeset dana od prijema zahteva sazove vanredni sastanak Upravnog odbora, sa zahtevanim dnevnim redom.

Član 73.

Nadzorni odbor (NO) broji 3 (tri) člana i 2 (dva) zamenika, koje bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine, iz reda svojih članova i iz reda eksperata za pojedine oblasti.

Članovi Nadzornog odbora, iz svog sastava, biraju Predsednika Nadzornog odbora i Zamenika predsednika Nadzornog odbora, a novi Predsednik je dužan da o odluci obavesti Upravni odbor najkasnije za sedam dana od dana održavanja sednice, odnosno trideset dana od dana izborne Skupštine.

Član 74.                                                                     

Kandidovanje i izbor članova Nadzornog odbora vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu izbora kandidata za članove organa „SREMUŠ“-a.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti i članovi  drugih organa Udruženja „SREMUŠ“.

Nadzorni odbor donosi svoj Poslovnik o radu, a verifikuje ga Skupština.

Član 75.

Nadzorni odbor između dve Skupštine daje mišljenje o značenju pojedinih odredbi Statuta Udruženja „SREMUŠ“, a konačno tumačenje daje prva naredna sednica Skupštine.

Nadzorni odbor, samostalno ili na predlog Upravnog odbora, izriče mere upozorenja članovima i organima Udruženja „SREMUŠ“ u slučajevima neispunjavanja statutarnih obaveza.

U slučaju bitne povrede Statuta Udruženja „SREMUŠ“ ili zakona, koje učine organi „SREMUŠ“-a, a na predlog Nadzornog odbora ih ne otklone u zadatom roku, Nadzorni odbor može da inicira ili sazove vanrednu Skupštinu u skladu sa članom 25 ??? ovog Statuta.

Član 76.

Nadzorni odbor ima pravo uvida u rad Udruženja „SREMUŠ“, a svi organi „SREMUŠ“-a obavezni su da Nadzornom odboru omoguće uvid u poslovanje i dokumentaciju.

            Nadzorni odbor pregleda godišnje obračune i utvrđuje da li se poslovne knjige       Udruženja „SREMUŠ“ vode u skladu sa zakonskim propisima,

            Nadzorni odbor, u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti, predlaže mere nadležnom organu.

            Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje obavlja pregled materijalno-finansijskog poslovanja,

            Svoje nalaze o radu Udruženja „SREMUŠ“, u vidu izveštaja, Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi Skupštini, a jednom u šest meseci upravnom odboru.

Član 77.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.

Članovi Nadzornog odbora mogu da prisustvuju radu svih organa i radnih tela Udruženja „SREMUŠ“, bez prava glasa

Članovi nadzornog odbora mogu biti ponovo birani na istu funkciju.

 

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:08
 

Statut Udruženja - X deo

El. pošta Štampa PDF

VEĆE ČASTI

 

Član 78.

             Veće časti je  organ Udruženja „SREMUŠ“ koji je, kao prvostepeni organ, nadležan da vodi postupak protiv članova koji se ogreše o moralni kodeks ponašanja, nepoštovanja ciljeva i zadataka postojanja Udruženja „SREMUŠ“ i izriče mere,  u cilju očuvanja ugleda Udruženja „SREMUŠ“.

Kandidovanje i izbor Veća časti „SREMUŠ“-a vrši se u skladu sa Pravilnikom o izboru kandidata za organe Udruženja „SREMUŠ“.

            Veće časti bira Skupština na četiri godine, a čini ga tri člana i dva zamenika.

            Članovi Veća časti između sebe biraju Predsednika i zamenika Predsednika Veća časti i o tome izveštavaju Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“.

            Veće časti donosi Poslovnik o svom radu, koga verifikuje Skupština.

            Veće časti odluke donosi većinom glasova.

            Članovi Veća časti ne mogu istovremeno biti i članovi Upravnog i Nadzornog odbora  „SREMUŠ“-a.

Član 79.

                        Veće časti pokreće disciplinski postupak samostalno ili na predlog Upravnog odbora ili Nadzornog odbora.

Veće časti radi i donosi odluke na osnovu ovog Statuta i Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti.

Zbog kršenja odredbi Zakona, Statuta i drugih akata organa Udruženja „SREMUŠ“,  pojedincu članu ili organa „SREMUŠ“-a Veće časti može izreći jednu od sledećih mera:

-        internu opomenu;

-        javnu opomenu;

-        posebnu obavezu;

-        zabranu učešća u radu organa i radnih tela, na određeno vreme ili trajno;

-        zabranu raspolaganja finansijskim sredstvima i dokumentima Udruženja „SREMUŠ“, na određeno vreme ili trajno;

-        Isključenje iz Udruženja „SREMUŠ“, koje može biti privremeno ili trajno.

U toku postupka, Veće časti može suspendovati onog prema kome se vodi postupak do donošenja odluke Veća časti ili konačne odluke Skupštine Udruženja „SREMUŠ“.

Mera posebne obaveze, jedna ili više, može biti izrečena kao samostalna mera ili uz druge mere.   

Žalbe na odluke Veća časti podnose se Skupštini Udruženja „SREMUŠ“ čije su odluke konačne.

Član 80.

Veće časti Udruženja „SREMUŠ“  može doneti sledeće odluke:

-          Odbaciti zahtev ili žalbu.

-          Odbiti zahtev ili žalbu kao neosnovanu, u celini ili delimično.

-          Usvojiti zahtev, u celini ili delimično.

-          Usvojiti žalbu i poništiti ili preinačiti žalbenu odluku.

Član 81.

Izveštaj o svom radu Veće časti podnosi Skupštini i Upravnom odboru.

Na prvostepenu odluku Veća časti može se izjaviti žalba Skupštini Udruženja „SREMUŠ“, koja se razmatra na prvoj  sednici i čija je odluka konačna.

Na odluku najvišeg disciplinskog organa organizacije-kluba člana Udruženja „SREMUŠ“, član-pojedinac može uložiti žalbu Veću časti.

             

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:07
 

Statut Udruženja - XI deo

El. pošta Štampa PDF

OPŠTA AKTA UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 86.

Opšta akta Udruženja „SREMUŠ“ su Statut, pravilnici, kriterijumi i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Predlog za promenu Statuta mora biti dostavljen članovima Skupštine  najmanje 15 dana pre održavanja Skupštine.

Amandmani na predlog Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta dostavljaju se Skupštini u pisanoj formi najkasnije 7 (sedam) dana pre sednice Skupštine.

Statut, odnosno izmene i dopune Statuta usvajaju se većinom od ukupnog broja članova Skupštine sa pravom glasa.

Svaki član i svaki organ Udruženja „SREMUŠ“ može dati inicijativu za donošenje, odnosno izmene i dopune određenog opšteg akta Udruženja „SREMUŠ“.

Svaki član Udruženja „SREMUŠ“ ima pravo da dobije primerak Statuta u elektronskom obliku.

Član 87.

Statut i druga opšta akta Udruženja „SREMUŠ“, kao sportska pravila iz čl. 3. st. 1. tač. 20) i čl. 5. st. 2. Zakona o sportu, neposredno se primenjuju na sva lica koja su, neposredno ili posredno, obuhvaćena nadležnostima Udruženja „SREMUŠ“.

Statut, odluke i druga opšta akta Udruženja „SREMUŠ“ moraju biti u saglasnosti sa Zakonom o sportu, ovim Statutom i opštim aktima nadležnih granskih Sportskih Saveza, a u suprotnom su nevažeći.

U slučaju nesaglasnosti opšteg akta i ovog Statuta, primeniće se odredbe Statuta nadležnih granskih Sportskih Saveza.

Član 88.

Na odluke, kao pojedinačne akte, koje donose organi Udruženja „SREMUŠ“, mora biti omogućeno pravo žalbe, osim ako je za rešavanje spora nadležan Arbitražni sud.

Lica u nadležnosti Udruženja „SREMUŠ“ dužna su da pre pokretanja sudskog spora za utvrđivanje ništavosti odluke iz stava 1. ovog člana podnesu žalbu, odnosno zahtev za reviziju na spornu odluku  Arbitražnom sudu Sportskog Saveza Srbije.

 

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:07
 

Statut Udruženja - XII deo

El. pošta Štampa PDF

IMOVINA I SREDSTVA UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 89.

Imovinu i sredstva Udruženja „SREMUŠ“ čine:

 • Imovina, sredstva i prava preneta odvajanjem od PSD „Kopaonik“
 • nekretnine, pokretne stvari, arhivski materijali, finansijska sredstva, materijalna dobra i prava.

Član 90.

Imovinom „SREMUŠ“-a upravlja UO ili organ kojeg ovlasti UO „SREMUŠ“-a.

Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Udruženja „SREMUŠ“ je Predsednik ili Sekretar, po ovlašćenju Predsednika.

Opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“ uređuje se način materijalno – finansijskog poslovanja, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, ugovorima i sporazumima.

Član 91.

O nabavci – otuđivanju nepokretne imovine odlučuje Skupština „SREMUŠ“-a.

Udruženja „SREMUŠ“ će biti suvlasnik planinarskog doma i placa na Kopaoniku, u delu koji se definiše Sporazumom o odvajanju od PSD „Kopaonik“.

Član 92.

Udruženje „SREMUŠ“ pribavlja i stiče svoja sredstva i prihode iz:

 1. upisnine;
 2. članarine;
 3. kotizacije za takmičenja, seminare i druge vrste aktivnosti;
 4. prihoda od autorskih prava, po sporazumu sa autorom koncepta „SREMUŠ“;
 5. prihoda od sopstvenih aktivnosti;
 6. sponzorstva;
 7. donatorstva;
 8. poklona;
 9. dobrovoljnih priloga i pomoći državnih organa, drugih organizacija i građana;
 10. kamata na uloge
 11. javnih prihoda;
 12. usluga;
 13. finansijskih subvencija;
 14. neposrednog obavljanja privrednih i drugih delatnosti, u skladu sa zakonom;
 15. prihoda preduzeća, ustanova, agencija, kampova i drugih organizacija kojima je Udruženje „SREMUŠ“ osnivač ili suosnivač;
 16. drugih komercijalnih, markentiških, poslovnih,izvora, delatnosti  i aktivnosti, u skladu sa zakonom;
 17. hartija od vrednosti;
 18. naslednih prava;
 19. drugih zakonom dozvoljenih izvora.

Član 93.

Objekti i sredstva kojima raspolaže i koja stekne Udruženje „SREMUŠ“ predstavljaju njegovu imovinu.

Udruženja „SREMUŠ“ odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Odluke o visini pojedinih sredstava iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor.

Udruženje „SREMUŠ“ ima dinarske i devizne račune i preko svojih računa posluje samostalno.

Dobit koju Udruženje „SREMUŠ“ ostvari u toku poslovne godine isključivo se koristi za ostvarivanje statutarnih ciljeva, zadataka i sadržaja Udruženja „SREMUŠ“.

Član 94.

U cilju pribavljanja sredstava za rad Udruženje „SREMUŠ“ može organizovati obavljanje poslova iz oblasti usluga smeštaja, marketinga, proizvodnje odabranih samoniklih vrsta SJB, edukativnih boravaka u prirodi i kampovima, turizma, ugostiteljstva, izdavačke delatnosti i omladinske i drugih zadruga, u skladu sa Zakonom.

Udruženje „SREMUŠ“, za potrebe pribavljanja sredstava, može sarađivati ili osnovati agenciju, zadrugu, klub, edukativni kamp i sl. organizacione oblike.

Odluku o saradnji, osnivanju i  organizovanju navedenih delatnosti donosi Upravni odbor, a verifikuje Skupština.

    Član 95.

Udruženje „SREMUŠ“ upravlja i koristi objekte i sredstva kojima raspolaže ili su mu dati na korišćenje.

Udruženje „SREMUŠ“ može promeniti namenu sportskom objektu kojim raspolaže samo izuzetno i pod uslovima utvrđenim Zakonom o sportu.

Udruženje „SREMUŠ“ može objekte i sredstva kojima raspolaže, odnosno koristi, dati na korišćenje svojim članovima, pod uslovima utvrđenim odlukom Upravnog odbora.

 

 ODGOVORNOST ZA PROUZROKOVANU ŠTETU

Član 96.

Članovi organa Udruženja „SREMUŠ“ odgovaraju solidarno za štetu koju su glasanjem za određenu odluku prouzrokovali „SREMUŠ“-u, ako je ta odluka donesena grubom nepažnjom ili s namerom da se šteta prouzrokuje.

Za štetu iz stava 1. ovog člana ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke, izdvojili svoje mišljenje ili su se uzdržali od glasanja.

Postupak za naknadu štete pokreće se na osnovu odluke Skupštine Udruženja „SREMUŠ“, Upravnog odbora ili najmanje tri člana.

Odredbe stava 1. i 2. ovog  člana shodno se primenjuju i na odluke sekretara Udruženja „SREMUŠ“.

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:07
 

Statut Udruženja - XIII deo

El. pošta Štampa PDF

ANTI-DOPING PRAVILA

Član 97.

Doping je u suprotnosti sa fundamentalnim principima sporta i medicinskom etikom.

Doping je zabranjen, kako na takmičenjima tako i izvan takmičenja.

Pod dopingom se podrazumeva svaka aktivnost utvrđena Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu Republike Srbije.

Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“ utvrđuje anti-doping pravila, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.

Svi članovi Udruženja „SREMUŠ“ su obavezni da poštuju obaveze iz Zakona o sprečavanju dopinga u sportu i anti-doping pravila Udruženja „SREMUŠ“.

Za kršenje anti-doping pravila, odgovornom licu se izriču odgovarajuće kazne, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu i opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“.

Doping kontrolu sprovodi Antidoping agencija Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.


JAVNOST RADA UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 98.

Rad Udruženja „SREMUŠ“ je javan, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Javnost rada se obezbeđuje javnošću sednica i objavljivanjem odluka organa „SREMUŠ“-a, blagovremenim i adekvatnim informisanjem javnosti i članova o aktivnostima Udruženja „SREMUŠ“ ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja „SREMUŠ“ podnose se članovima na sednici skupštine Udruženja „SREMUŠ“.

Predstavnik Udruženja „SREMUŠ“, koji daje podatke i informacije u vezi sa radom „SREMUŠ“-a, odgovoran je za njihovu tačnost.

Stavove Udruženja „SREMUŠ“, odnosno njegovih organa i tela, mogu da iznose i zastupaju samo izabrani funkcioneri Udruženja „SREMUŠ“.                                                                                                                                                          

Zvanično javno i interno glasilo Udruženja „SREMUŠ“ je sajt: www.sremus.org.

 

Član 99.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje „SREMUŠ“ uspostavlja kontakte i saradnju sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje „SREMUŠ“ može pristupiti međunarodnim udruženjima za zaštitu životne sredine ili sportskim srodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Skupština.


PRIZNANJAU UDRUŽENJU „SREMUŠ“

Član 100.

Članovima Udruženja „SREMUŠ“, organizacijama – klubovima, drugim organizacijama i pojedincima, za postignute uspehe i rezultate u radu; za doprinos u razvoju koncepta „SREMUŠ“ i „SRBIOS“-a i širenje „SREMUŠ“ ideje, dodeljuju se priznanja prema Pravilniku o priznanjima.

Odluke o dodeli priznanja donosi Skupština na predlog Upravnog odbora.

 

STATUSNE PROMENE

 

Član 101.

Odluku o statusnim promenama, u skladu sa Zakonom o sportu, donosi Skupština Udruženja „SREMUŠ“, na predlog Upravnog odbora, većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“ može dvotrećinskom većinom od ukupnog broja svojih članova odlučiti da se o statusnoj promeni odlučuje putem neposrednog glasanja (referenduma) članova „SREMUŠ“-a. Odluka na neposrednom glasanju je doneta ako se za predlog odluke pozitivno izjasni većina od ukupnog broja članova „SREMUŠ“-a.

 

PRESTANAK RADA UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 102.

 Udruženje „SREMUŠ“ prestaje sa radom odlukom Skupštine, donetom dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine sa pravom glasa, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka rada Udruženja „SREMUŠ“, imovina Udruženja prelazi na članove Udruženja „SREMUŠ“ koji samostalno nastavljaju svoju sportsku aktivnost u nadležnom granskom Sportskom savezu, a ako takve organizacije nema, onda će se Odlukom o prestanku rada Udruženja „SREMUŠ“ odrediti imovinski sledbenik.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 103.

Opšti akti i rad Udruženja „SREMUŠ“usaglasiće se sa odredbama ovog Statuta u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

      Do donošenja opštih akata na osnovu ovog Statuta, primenjivaće se akta doneta na organima PSD „Kopaonik“, od koga se koncept „SREMUŠ“ odvojio i čiji je Udruženja „SREMUŠ“ sledbenik, osim ako su u suprotnosti sa Zakonom o sportu ili ovim Statutom.

 

Član 104.

      Odbor za ishranu iz prirode  „SREMUŠ“,formiran pri PSD „Kopaonik“, njegova radna tela i imenovana lica, nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su birani, odnosno do registracije Udruženja „SREMUŠ“.

 

Član 105.

Ako Agencija za privredne registre Republike Srbije, kao nadležni državni organ za registraciju. zahteva izmenu određenih odredbi Statuta iz formalnih razloga, Upravni odbor se ovlašćuje da tom zahtevu udovolji bez sazivanja Skupštine „SREMUŠ“-a.

Upravni odbor „SREMUŠ“-ase ovlašćuje da Statut očisti od eventualnih stilskih grešaka i nesaglasnosti.

Član 106.

Udruženja „SREMUŠ“je dužno da nakon usaglašavanja svog Statuta sa Zakonom o sportu i Statutomnadležnih granskih Sportskih Saveza dostave jedan primerak svog Statutanadležnim granskim Sportskim Savezima  u roku od 15 dana od dana usvajanja.

Smatra se da je Udruženje „SREMUŠ“prihvatilo nadležnost Arbitražnog suda pri Sportskom Savezu Srbije, u skladu sa ovim Statutom, danom stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 107.

Stupanjem na snagu ovog Statuta sve odluke koje su ranije donete na organima  PSD „Kopaonik“ i Komisije za ishranu iz Prirode PSS-a, a odnose se na koncept ishrane iz prirode „SREMUŠ“, prelaze u nadležnost Udruženja „SREMUŠ“.

Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“, svojim odlukama, regulisaće pitanja koja su ranije bila razmatrana na organima iz stava 1 ovog člana.

 

Član 108.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana  registracije u APR, u kom roku mora biti objavljen na sajtu „SREMUŠ“-a.


U Beogradu, 06. maja 2012. god.                                               PREDSEDNIK „SREMUŠ“-a

Radenko Lazić

 

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:06
 
Još članaka...


Strana 3 od 4

Sremuš FORUM

Prilikom kreiranja novog naloga sa našeg sajta se šalje poruka na vašu e-mail adresu za potvrdu. Proverite da li je stigla poruka i u spam direktorijum.

Imamo 80 gostiju na mreži

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Akcije koje slede:

Suvobor - jesen

Suvobor: 30.09.2018.

 
Akc."Šumski boem"

Divčibare.: 06.10.2018.

 

Važnije aktivnosti:

Učlanjenje u "SREMUŠ"

Sve o članstvu

 
"SRBIOS" sport

Novo - atraktivno!

 
Kuća Lazovića

Selo Skakavci

 

Foto: Lična karta

 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ